กรมการทหารสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 13 อัตรา(รายละเอียด)

 

 

 

ประกาศกรมการทหารสื่อสาร เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นนายทหารประทวน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน/บุคคลพลเรือนชาย จำนวน 8 อัตรา
1.1 พลขับรถยก กองพันทหารสื่อสารซ่อมบำรุงเขตหลัง (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา
1.2 พลขับรถกู้ กองพันทหารสื่อสารซ่อมบำรุงเขตหลัง (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา
1.3 พลสูทกรรม กองพันทหารสื่อสารที่ 102 กรมทหารสื่อสารที่ 1 (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา
1.4 นายสิบคลัง กองซ่อมเครื่องสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กรมการทหารสื่อสาร (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา
1.5 เสมียนพิมพ์ดีด กองการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ กรมการทหารสื่อสาร (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา
1.6 เสมียน กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการทหารสื่อสาร (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา
1.7 เสมียนพิมพ์ดีด กองคลังสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา
1.8 พลขับรถ กองบริการ กรมการทหารสื่อสาร (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา

 

2. รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนหญิง จำนวน 5 อัตรา
2.1 เสมียนการเงิน โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา
2.2 เสมียน โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา
2.3 เสมียน กองซ่อมเครื่องสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กรมการทหารสื่อสาร (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา
2.4 นายสิบสโมสร กองบริการ กรมการทหารสื่อสาร (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา
2.5 เสมียน กองคลังสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา

 

 

คุณวุฒิของผู้สมัครสอบ
1. ตามข้อ 1.1 มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป จะต้องมีความรู้ด้านช่างซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย , สามารถขับรถยกสิ่งของได้ และต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์จากกรมการขนส่งทางบก
2. ตามข้อ 1.2 มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป จะต้องมีความรู้ด้านช่างซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย , สามารถขับรถขนาดใหญ่ได้ และต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์จากกรมการขนส่งทางบก
3. ตามข้อ 1.8 มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป จะต้องมีความรู้ด้านช่างซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย และต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์จากกรมการขนส่งทางบก
4. ตามข้อ 1.3 , 1.4 , 1.5 , 1.6 , 1.7 , 2.2 , 2.3 , 2.4และ 2.5 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
5. ตามข้อ 2.1 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาบัญชีหรือต้องศึกษาวิชาบัญชี 9 หน่วยกิตขึ้นไป

 

การรับสมัครสอบ
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2560 ในเวลาราชการ สถานที่รับสมัคร กรมการทหารสื่อสาร เลขที่ 149 ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพฯ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

 

 

ติดตามข่าวสารอินเทรนด์ได้ที่ www.facebook.com/TrendyNews2017

ที่มา : ประกาศผลสอบ.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.