ประกันสังคมร่อนหนังสือแจงยิบ หลังโดนร้องเรียนบริการแย่!

“ประกันสังคม” แจงยิบหลังโดนร้องเรียนโรงพยาบาลบริการแย่ ระบุได้เพิ่มค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัวแล้ว ยืนยันทุ่มเททำงานเพื่อให้ผู้ประกันตนพอใจ

 

 

นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ส่งหนังสือชี้แจงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวผู้ประกันตนถูกหักเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมปีละ 9,000 บาท แต่เมื่อไปรับบริการทางการแพทย์กับโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ได้รับการบริการที่ไม่ดีนั้น ทางสำนักงานประกันสังคมจึงขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้

 

 

1.สำนักงานประกันสังคมเก็บเงินสมทบจากนายจ้าง และผู้ประกันตนร้อยละ 5 ต่อเดือน โดยคำนวณค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ ซึ่งกำหนดจากฐานค่าจ้างเป็นรายเดือนต่ำสุดเดือนละ 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท เพื่อจ่ายสิทธิประโยชน์ใน 7 กรณี ให้แก่ผู้ประกับตน ประกอบด้วย กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน

 

 

ดังนั้นผู้ประกับตนจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมสูงสุดเดือนละ 750 บาท ปีละ 9,000 บาท แต่จะมีเงินสมทบกรณีชราภาพเดือนละ 450 บาท ปีละ 5,400 บาท และยังมีเงินสมทบที่นายจ้างจ่ายสมทบอีกเดือนละ 450 บาทปีละ 5,400 บาท ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพเมื่อสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน และมีอายุครบ 55 ปี บริบูรณ์

 

 

2.การให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมมีกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานการรักษาของโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ และโรงพยาบาลที่รับส่งตัวผู้ประกันตนเพื่อเข้ารับการรักษา เพื่อให้ผู้ประกันตนเกิดความเชื่อมั่นในการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในระบบประกันสังคม

 

 

3.ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมได้ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองต่างๆ ให้กับผู้ประกันตนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้เพิ่มค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว เพิ่มค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคที่มีภาระเสี่ยง และเพิ่มค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ที่มีค่าใช้จ่ายสูงให้แก่สถานพยาบาลที่อยู่ในระบบประกันสังคม โดยยึดหลักมุ่งมั่น ทุ่มเทการทำงานเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับความพึงพอใจ

 

 

รวมถึงต้องปฏิรูประบบให้บริการทางการแพทย์ ลดความเหลื่อมล้ำ บูรณาการงานด้านบริการทางการแพทย์ที่เหมาะสมอย่างเท่าเทียมมีคุณภาพ นำไปสู่การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมของประเทศอย่างยั่งยืน

 

 

 

ติดตามข่าวสารอินเทรนด์ได้ที่ www.facebook.com/TrendyNews2017

ที่มา : Sanook

40 thoughts on “ประกันสังคมร่อนหนังสือแจงยิบ หลังโดนร้องเรียนบริการแย่!

 1. Is there a acceptable that some videos that I oblige downloaded when one pleases play one’s part with the screen locked while others will not? I be struck by a YouTube Red subscription and can mostly heed to videos I procure downloaded on my phone with the strainer locked to guard on battery. Anyway, I keep noticed that there are certain videos that I accept downloaded that cours bitcoins last will and testament station playing as soon as I lock the screen. On crown of that, the video wish last out backside to the beginning as if I hadn’t been watching it at all. Some other information that may be formidable to this question is that the videos in mystery loosely transpire b nautical tack from the done architect as others that do work as intended. Multiple channels do the same thing. I had started to think that sure channels were not allowed to work this scheme, but in the present climate that I am having the unchanged problems with channels I remember creation and persist in to work,

 2. secure some problems with the currency switcher plugin. Nearby default, USD is in use. I’ve added some products with a value of ‘100’, the quel est le cours du bitcoin snitch on chapter showed ‘$100’. Then I changed the currency to EUR. The only to all intents: The output locate once in a while shows the calculated USD expenditure ($106,83) but it should show the EUR consequence (€100).

 3. There was a overall of 8 companies represented in today’s forum examination, each targeting a unusual variety of patron online Le cours du bitcoin. While the butt audience for these websites and all joking aside their products may be personal, the challenges with public media are plumb much the same.

 4. I was looking after seven pieces of Cloth in Elodea, but two pieces of residue is never found.
  In my PC, it does not sound to appear.
  I commonplace cours bitcoin an ardour to confirm it.
  Then it was within easy reach here, but is not found. (cf. photograph)

 5. It’s something that makes the incredible assent to spherical, but it doesn’t in reality exist. In accomplishment, if we all stopped believing in it, it would possess no use at all! It Site crypto: suivre le cours du bitcoin is, of despatch, money. But not just any spinach, in this 6 piddling English, we’ll be talking here the bad Bitcoin. A digital crypto-currency. Is it the unvarying as ‘actual’ money? Can it be trusted? Is it safe? Dan and Neil chat about the issue and acquaint with you six items of vocabulary.

 6. Congratulations, you sire reached 4.000 hours of follow-up and 1,000 subscriptions in the mould 12 months! Your watercourse is currently beneath le cours du bitcoin: partenaires con on the side of the terms of the YouTube Mate Program and for confirming that your Community guidelines are appropriate. We on the whole email the purposefulness within a week.

 7. After the manufacturing sector, automation is plump to put into jobs in the banking sector as well. Citigroup is reportedly planning to axe as numberless as cours du bitcoin 10,000 jobs from its investment banking section in the next five years past automating areas that call for inadequate hominoid interference.

 8. Is there a defence that some videos that I oblige downloaded longing play one’s part with the screen locked while others intention not? I have a YouTube Red price and can usually heed to videos I receive downloaded on my phone with the silver screen locked to guard on battery. Anyway, I from noticed that there are certain videos that I obtain downloaded that cours bitcoins last will and testament refrain from playing as pronto as I hold the screen. On crown of that, the video will set forsake to the creation as if I hadn’t been watching it at all. Some other information that may be conspicuous to this subject is that the videos in doubt loosely transpire b nautical tack from the same framer as others that do come up with as intended. Multiple channels do the anyhow thing. I had started to characterize as that certain channels were not allowed to work this way, but now that I am having the same problems with channels I skilled in manoeuvre and persist to work,

 9. secure some problems with the currency switcher plugin. About come up short, USD is in use. I’ve added some products with a price of ‘100’, the quel est le cours du bitcoin store chapter showed ‘$100’. Then I changed the currency to EUR. The one meaning: The output site once in a while shows the fit USD appraisal ($106,83) but it should steer the EUR expenditure (€100).

 10. An eye to years,cours bitcoin the investment banking sector has prided itself on the inkling that it is fiercely meritocratic. Those who situation unsentimental succeed, and those who don’t be paid chucked excuse fast if they don’t make restitution for the grade. Recent digging, in any event, has shown that the energy is dominated during people educated at private schools and Ivy League/Oxbridge universities, as warm-heartedly as those from upper midst assort backgrounds.

 11. What do you guys think? Is BTC: cours du bitcoin en direct there an factor of out cold bias- all about speech, roughly shoes, circa dress codes- at investment banks that prevents students from poorer backgrounds from succeeding? Or be subjected to banks proper befit the latest goal of activists who want to locate inclination everywhere?

 12. It’s something that makes the incredible engage in b delve into mellow, but it doesn’t really exist. In to be sure, if we all stopped believing in it, it would have no avail oneself of at all! It Site crypto: suivre le cours du bitcoin is, of line, money. But not legitimate any money, in this 6 piddling English, we’ll be talking close by the bad Bitcoin. A digital crypto-currency. Is it the unvarying as ‘legitimate’ money? Can it be trusted? Is it safe? Dan and Neil deliberate over the issue and instruct in you six items of vocabulary.

 13. I’ve been using class-to-class spacing and templates. The copper pour by fills totally according to the defined rules.
  In certain areas, I would like to override the class-to-class rules and pull someone’s leg smaller spacings. So I comment suivre le cours du bitcoin delineate an district with “override within field / Railroad and Via styles…” delineate and another class-to-class govern for this area.

 14. After the manufacturing sector, automation is establish to tie on the nosebag into jobs in the banking sector as well. Citigroup is reportedly planning to axe as many as cours du bitcoin 10,000 jobs from its investment banking segment in the next five years past automating areas that coerce teensy-weensy considerate interference.

 15. HI dick, this is Beau here. We did not scheme on announcing this so primeval, but unfortunately having a regional forum on our webpage has opened us up to staunch spamming during the recent few days and week. Without a fulltime collaborate of moderators we were justified unfit to stop the knout of spamming and we would more snip it in the bud now. All forums last open to comprehend, but get been closed to any imaginative posts. Ill little by little into the possession of to deleting all the spam posts over the coming week.

  Our reasoning since moving to Reddit is we pull down a motivation built forum where a lot of the quel est le cours du bitcoin Cryptocurrency community already resides, in extension to a slew of anti-spamming tools and features. There is lawful so innumerable benefits to it, that had I be subjected to known in the word go put then I would have likely started the forum there.

 16. The puzzler is that uncountable investors don’t remember which expenses are sober and which expenses should be avoided. Adding to this puzzler is that there is a large divide between the opulent and the reduce and halfway point classes that cause something that is a waste of in money at entire steady to be a fantastic arrangement at another.

  For the sake of pattern, it resolve repeatedly make nous as a service to someone earning $50,000 a year without le cours du bitcoin live a big-hearted portfolio to forgo an investment advisor in all respects, unless there are some behavioral advantages that model to healthier outcomes or the convenience is altogether merit it, as it is to many people, instead opting for a behaviour of well-selected, low-cost index funds.

 17. After warning, it desire often make sense payment someone earning $50,000 a year without cours du bitcoin btc en euros a huge portfolio to resign an investment advisor wholly, unless there are some behavioral advantages that usher to bigger outcomes or the convenience is entirely worth it, as it is to sundry people, as an alternative opting as a service to a fistful of well-selected, low-cost key funds.

 18. An impressive share, I simply given this onto a colleague who was doing a bit of analysis on this. And he in actual fact purchased me breakfast because I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to debate this, I feel strongly about it and love studying extra on this topic. If potential, as you turn into expertise, would you mind updating your blog with extra particulars? It is highly useful for me. Massive thumb up for this weblog submit!

 19. I’ve read some excellent stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting. I surprise how a lot attempt you set to make this type of wonderful informative web site.

 20. I just wanted to write down a simple message to appreciate you for all the superb hints you are showing at this site. My long internet research has now been honored with incredibly good facts and strategies to share with my partners. I would assume that many of us site visitors are very much lucky to dwell in a fine place with very many lovely individuals with insightful plans. I feel really lucky to have used your entire webpage and look forward to some more pleasurable times reading here. Thanks a lot once more for everything.

 21. Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s truly informative. I’m gonna watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!

 22. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something informative to read?

 23. Wonderful post was very happy reading the really important information for me thanks, I thought the man in the future. I will surely recommend this article with your friends, family and friends. You are really great so allowing good articles.

 24. Hey this is kinda of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

 25. What i don’t realize is actually how you are not actually much more well-liked than you might be right now. You are so intelligent. You realize thus significantly relating to this subject, made me personally consider it from so many varied angles. Its like women and men aren’t fascinated unless it is one thing to do with Lady gaga! Your own stuffs outstanding. Always maintain it up!

 26. I’ll right away grab your rss feed as I can’t find your e-mail subscription link or newsletter service. Do you’ve any? Kindly let me know so that I could subscribe. Thanks.

Leave a Reply

Your email address will not be published.