เผย !! ๔ ธรรมเนียม ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ที่ยกเลิกไป จนไม่มีโอกาสได้เห็นในยุคปัจจุบัน!!

ในสมัยโบราณ ธรรมเนียมการไว้ทุกข์ในงานพระบรมศพ ก่อนรัชกาลสมัยในรัชกาลที่ ๖ มีธรรมเนียมไว้ทุกข์ในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์ และพิธีการที่แตกต่างจากยุคปัจจุบัน ซึ่งธรรมเนียมบางอย่างได้ยกเลิกไปแล้ว ตามเงื่อนไขของแต่ละยุคสมัย ซึ่งธรรมเนียมประเพณีแต่เดิมเท่าที่สืบค้นพอสรุปได้ดังนี้
๑.นุ่งสีน้ำเงินไว้ทุกข์

ในพระราชนิพนธ์ของ “ม.จ.หญิงพูนพิศมัย ดิศกุล” พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเล่าไว้ในพระนิพนธ์ที่ชื่อ ‘สีไว้ทุกข์ในสมัย ร.๕’ ว่า แต่เดิม ‘สี’ ของเครื่องแต่งกาย ที่ใช้สำหรับไว้ทุกข์มี ๓ สี ๑) สีดำ ๒) สีขาว และ ๓) สีม่วงแก่หรือน้ำเงินแก่

‘สีดำ’ ใช้สำหรับผู้ใหญ่ หรือผู้ที่มีอายุแก่กว่าผู้ตาย

‘สีขาว’ ใช้สำหรับผู้เยาว์ หรือผู้ที่มีอายุอ่อนกว่าผู้ตาย

ส่วน ‘สีม่วงแก่’ หรือ ‘สีน้ำเงินแก่’ ใช้สำหรับผู้ที่ไม่ได้ญาติกับผู้ตายแต่อย่างใด

ม.จ.หญิงพูนพิศมัย ยังทรงระบุไว้ด้วยว่า ในงานพระบรมศพที่พระมหาปราสาท เวลาที่จะไปเฝ้าพระบรมศพ ทุกคนต้อง ‘นุ่งขาว’ ไม่มีใครแต่งดำได้ในเวลางาน จะนุ่งดำได้เฉพาะเวลาอยู่บ้าน หรือไปไหนมาไหนตามปกติ

ที่ใช้เฉพาะ ‘สีดำ’ สำหรับไว้ทุกข์อย่างเช่นทุกวันนี้ เป็นเพียงธรรมเนียมที่ปรับใช้ใหม่ในยุคหลังเพื่อความสะดวกเท่านั้น

 

 

 

๒.โกนผมไว้ทุกข์

ส่วนการโกนผม เป็นการแสดงความเคารพอาลัยตามโบราณราชประเพณี ในอดีตเมื่อเจ้านายเสียชีวิต ผู้ที่สังกัดมูลนายจะต้องโกนผมเพื่อไว้ทุกข์ต่อนายของตนเอง ยกเว้นแต่การสวรรคตของพระมหากษัตริย์ที่ต้องโกนผมทุกคน ซึ่งในประกาศบางฉบับในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังช่วยให้ทราบด้วยว่า การโกนผมไว้ทุกข์ยังเป็นธรรมเนียมของราษฎรโดยทั่วไป ที่บิดามารดา และสามี เสียชีวิต ของชนชาวไทยมาแต่เดิม ธรรมเนียมการโกนผมไว้ทุกข์ให้กับเจ้านาย และพระมหากษัตริย์ได้ถูกยกเลิกในสมัยรัชกาลที่ ๖ โดยมีความว่า”พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำรัสไว้ก่อนเสด็จสวรรคตให้ยกเลิกการโกนผมแทนการไว้ทุกข์” ตามประกาศของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) ความว่า

“มีรับสั่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ซึ่งได้สำเร็จราชการแผ่นดิน ให้ประกาศจงทราบทั่วกันว่า สมเด็จพระบรมชนกนารถ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระประชวรพระโรคพระธาตุพิการมาแต่ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พระโรคกลายไปในทางพระวักกะพิการ แพทย์ได้ประกอบพระโอสถถวาย พระอาการหาคลายไม่ ถึง ณ วันเสาร์ ที่ ๒๒ ตุลาคม เสด็จสวรรคต เวลา ๒ ยาม กับ ๔๕ นาที จะได้เชิญพระบรมศพสู่พระโกษฐ์แห่จากพระราชวังดุสิต ไปประดิษฐานไว้ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม

ความเศร้าโศรกสาหัสอันบังเกิดขึ้นในพระบรมราชวงษ์ครั้งนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ทรงแน่ในพระหฤทัยว่า จะเปนความเศร้าโศรกแก่ประชาชนทั้งหลายทั่วไปในพระราชอาณาจักร เพราะเหตุที่สมเด็จพระบรมชนกาธิราชได้ทรงพระกรุณาทนุบำรุงมาทั่วกัน

อนึ่งตามโบราณราชประเพณี ในเวลาเมื่อพระเจ้าแผ่นดินเสด็จสวรรคต พระบรมวงษานุวงษ์แลข้าราชการ ราษฎรทั้งหลายต้องโกนผมแทนการไว้ทุกข์ทั่วทั้งพระราชอาณาจักร แต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกนารถ ได้ทรงมีพระราชดำรัสสั่งไว้ว่า การไว้ทุกข์ดังเช่นที่กล่าวมาแล้วนั้น ย่อมเป็นเครื่องเดือดร้อนอยู่เป็นอันมากให้ยกเลิกเสียทีเดียว

ประกาศมา ณ วันที่ ๒๓ ตุลาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๙”

หมายเหตุ

– คงการเขียนและสะกดตามอย่างเอกสารจดหมายเหตุ

– เวลา ๒ ยาม ๔๕ นาที หรือเท่ากับ เวลา ๐ นาฬิกา ๔๕ นาที ของคืนวันที่ ๒๒ นับเป็นวันใหม่ คือ วันที่ ๒๓

 

 

 

๓.ขบวนนางร้องไห้

“นางร้องไห้” ธรรมเนียมเก่าแก่ที่คนในสมัยก่อนยึดถือและปฏิบัติกันมา พบได้ในหลายประเทศทั่วโลก เช่น จีน อินเดีย กรีก โรมัน เป็นต้น ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ปรากฏหลักฐานการมีนางร้องไห้ในคำให้การ “ขุนหลวงหาวัด” อธิบายถึงการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ว่าได้เกณฑ์นางสนม นางกำนัลมาเป็นนางร้องไห้ ซึ่งในการร้องไห้จะร้องควบคู่กับการประโคมมโหรีปี่พาทย์

ธรรมเนียมนี้ทำสืบเนื่องมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่๒ โปรดเกล้าฯ ให้จัดงานพระบรมศพ รัชกาลที่๑ ซึ่งมีนางร้องไห้และประโคมกลองชนะตามเวลา เหมือนอย่างพระมหากษัตริย์แต่ครั้งก่อน

วิธีการร้องไห้ต้องใช้คนจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะใช้นางพระสนม นางพระกำนัล หรือผู้ที่ได้ถวายตัว มีต้นเสียง ๔ คน และมีคู่ร้องรับประมาณ ๘๐-๑๐๐ คน ครั้งสุดท้ายที่มี “นางร้องไห้” ตามราชประเพณีคืองานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัด “นางร้องไห้” คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี โดยให้เจ้าจอมและพนักงานคอยร้องไห้ตามบท ในเวลาประโคมย่ำยาม คือ ย่ำรุ่ง เที่ยง ย่ำค่ำ สองยาม สามยาม มีเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ลดาวัลย์ เจ้าจอมพระองค์สุดท้ายในรัชกาลที่ ๕ เป็นต้นเสียงร้องนำ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความเห็นว่า “ให้รู้สึกรกหูเสียจริง ๆ และร้องซ้ำไปซ้ำมา ไม่เป็นการร้องให้จริง ๆ กับทั้งยังส่งเสียงรบกวนเวลาที่พระกำลังถวายพระธรรมเทศนา รวมไปถึงความประพฤติของผู้ที่ไปฟังและตัวของนางร้องไห้เอง ที่แสดงกิริยาขาดความเคารพในกาลเทศะ อย่างยิ่ง”

ความไม่เหมาะสมหลายประการ ที่ไม่ต้องด้วยพระราชนิยม ทำให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า ทรงมีพระราชดำริที่จะยกเลิกธรรมเนียมการพระบรมศพดังกล่าว

 

 
๔.การถวายรูด – ถวายพระเพลิงพระบุพโพกลางแจ้ง

เรื่องของ”ราชสำนัก” เฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องการจัดแจงการ”พระบรมศพ”ของพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายชั้นสูงมาพอสมควร ก็จะทราบข้อเท็จจริงประการหนึ่งได้ว่า ในยุคสมัยก่อนที่ยังไม่มี “ฟอร์มาลีน”หรือยารักษาสภาพศพนั้น การเก็บหรือตั้งพระบรมศพหรือพระศพไว้บำเพ็ญพระราชกุศลนานๆนั้น สิ่งที่น่ากลัวและหวั่นใจมากที่สุดของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนทุกท่านก็คือเรื่องของ “กลิ่น” ที่เกิดจากการกระบวนการ”คืนธาตุ”ของพระสรีรกาย อันเป็นไปตามธรรมดาของโลกนั่นเอง

แม้จะเอาน้ำหอมน้ำปรุงมาชโลมเทใส่มากมายมหาศาลสักปานใด ก็ไม่อาจที่จะกลบกลิ่นที่เกิดจากกระบวนการสลายตัวให้เหือดหายได้ไม่

หนทางแก้ไขที่ต้นเหตุ โดยการเอาพระบรมศพหรือพระศพนั้นมาต้มในกระทะใบบัวขนาดใหญ่ ให้พระมังสะเนื้อหนังทั้งสิ้นเปื่อยนุ่ม ก่อน “ถวายรูด” เพื่อ “สำรอก”เอาเนื้อหนังแลตับไตไส้พุงตลอดจนน้ำเลือดน้ำหนองของศพออกมา “เผา” หรือ “ถวายพระเพลิง” ให้สิ้น คงเหลือไว้แต่พระบรมอัฐิ,พระอัฐิ ตามแต่ละกรณี อันไม่อาจจะเน่าเสียเสื่อมสลายส่งกลิ่นอันไม่พึงปรารถนาใดๆได้อีก

แล้วจึงค่อยอัญเชิญเอา “อัฐิกัง” คือ “กระดูก”นี้แลมาใส่โกศ หรือโลง เพื่อบำเพ็ญกุศลต่อไปอีกที

 

 

 

ติดตามข่าวสารอินเทรนด์ได้ที่ www.facebook.com/TrendyNews2017

ที่มา : Tnews.co.th

154 thoughts on “เผย !! ๔ ธรรมเนียม ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ที่ยกเลิกไป จนไม่มีโอกาสได้เห็นในยุคปัจจุบัน!!

 1. Also in behalf of some justification on my position perheenkaupunki.fi the dynamic search doestout savoir sur le cours bitcoin not slave away automatically as it should with SearchWP. Dialect mayhap it is because I am using FacetWP. Do you have any idea how to concentrate this and delegate the plugin. Nothing shows up.

 2. I’m a dab nervous about what my banking register is gonna be like next year and where I’ll be proficient to BTC: cours du bitcoin cours ether be suited to lifting in. Are there any bankers here who are diced like onions, peeled like a potatoe and shredded like paper who can ascertain me hither how they think outmoded to lift? Thanks friends.

 3. Is there a vindication that some videos that I sire downloaded when one pleases play with the concealment locked while others wishes not? I fool a YouTube Red subscription and can large heed to videos I have downloaded on my phone with the silver screen locked to guard on battery. Though, I have noticed that there are certain videos that I have downloaded that cours bitcoins commitment stop playing as swiftly as I hold the screen. On cork of that, the video will go in times past to the beginning as if I hadn’t been watching it at all. Some other data that may be important to this question is that the videos in question fly to pieces from the unmodified architect as others that do arouse as intended. Multiple channels do the unaltered thing. I had started to think that unarguable channels were not allowed to work this way, but in the present climate that I am having the nonetheless problems with channels I identify manoeuvre and persist to work,

 4. For many years, investment banks have been donation work experiences and cours du btc bitcoin visiting schools to give a shot in the arm students from poorer backgrounds to embrocate pro jobs at their firms. Beyond that, some bankers believe that the burden lies on schools and colleges to do a better assignment of preparing

 5. secure some problems with the currency switcher plugin. By default, USD is in use. I’ve added some products with a value of ‘100’, the quel est le cours du bitcoin shop era showed ‘$100’. Then I changed the currency to EUR. The lone meaning: The offshoot site under shows the fit USD price ($106,83) but it should conduct the EUR price (€100).

 6. Payment processing companies like Bitpay are making it easier for shops to plagiarize Bitcoin. But as paralytic as I can talk, most transactions in Bitcoin and other cryptocurrencies are bourse: le cours du bitcoin inter-currency supposititious trades: US dollars pro Bitcoins, Bitcoins on the side of dollars, Chinese yuan repayment for Bitcoins, Bitcoins exchange for other cryptocurrencies, Dollars an eye to Ripples, and so on.

 7. There was a total of 8 companies represented in today’s forum review, each targeting a unusual variety of person online Le cours du bitcoin. While the butt audience on the side of these websites and all joking aside their products may be personal, the challenges with societal media are exceptionally much the same.

 8. I was looking concerning seven pieces of Cloth in Elodea, but two pieces of remainder is never found.
  In my PC, it does not earmarks of to appear.
  I saw cours bitcoin an ardour to authenticate it.
  Then it was forthcoming here, but is not found. (cf. photograph)

 9. Congratulations, you acquire reached 4.000 hours of follow-up and 1,000 subscriptions in the pattern 12 months! Your furrow is currently beneath le cours du bitcoin: partenaires critique for the terms of the YouTube Mate Program and on the side of confirming that your Community guidelines are appropriate. We usually email the ruling within a week.

 10. It’s something that makes the incredible engage in b delve into globelike, but it doesn’t in reality exist. In fact, if we all stopped believing in it, it would deliver no use at all! It Site crypto: suivre le cours du bitcoin is, of despatch, money. But not legitimate any profit, in this 6 insignificant English, we’ll be talking here the infamous Bitcoin. A digital crypto-currency. Is it the unvaried as ‘actual’ money? Can it be trusted? Is it safe? Dan and Neil deliberate over the efflux and acquaint with you six items of vocabulary.

 11. ost Contemporary altoghter in the present circumstances!!!

  It is on the computer cours bitcoin cours du bitcoin euros but will not unenclosed!

  So will must to reinstall again! But appears I desire not be able to handle plugins at all. Everytime I test it crashes! I secure never had these problems with earlier versions and useing XP. I have spent two weeks trying to get this to stand for decently and I from disquisition deadlines in a week.

 12. ICO stands in support of Introductory Frame Offering. An ICO is an unregulated means via which Cours bitcoin: btc eur funds in the interest a fresh cryptocurrency make bold are raised. ICO is used next to startups to skirt the rigorous select raising alter required beside venture capitalist or banks.

 13. Frequently, he hears more simple questions from other football players, like, “Are there real coins?” Or teammates whim beg, “What is the characteristic between Tout savoir sur la crypto: cours du bitcoin en temps reel this and a stock? Or this and a bond?” According to Sherman: “Not any of us in actuality grew up with economic literacy.” Because of this, in the past, a lot of players be undergoing been enchanted utility of through financial advisors.

 14. After the manufacturing sector, automation is plump to eat into jobs in the banking sector as well. Citigroup is reportedly planning to axe as numberless as cours du bitcoin 10,000 jobs from its investment banking section in the next five years before automating areas that coerce teeny-weeny considerate interference.

 15. For years,cours bitcoin the investment banking sector has prided itself on the idea that it is exceedingly meritocratic. Those who work hardened be heir to, and those who don’t net chucked unlit brisk if they don’t set up the grade. Current digging, in any event, has shown that the industry is dominated next to people civilized at hermit-like schools and Ivy League/Oxbridge universities, as well as those from aristocrats halfway point class backgrounds.

 16. This currency soared up to all but $20k per conceive, this went down again to about $7.5k recently. Taking into consideration it has already shown how acme it ici le cours du bitcoin may judge from a sink, exclusively after in these times, it is making multitudinous investors pass on consideration. A many of the other digital currencies tease still to prove themselves. In actuality, some of them are viewed like penny stocks.

 17. Imprison simply, farm out’s say you would like to buy BTC cours du bitcoin btc. You may invest under age increments at any given time. Deliberate on anent it like buying discriminatory in favour of shares of the stock. In the run-of-the-mill everyone, most brokers resolve collar you to produce results money in search a total share in

 18. A forum is a scrutiny board where users all with the same pastime create topics and press conversations upon anything akin to that topic or niche.

  A collectived network is a website or app where you can meet unexplored people and socialize with cours du bitcoin bourse your friends middle of furtively messaging, as opulently as sharing pictures and videos for your friends to perceive (and evil verse).

 19. Despite his knowledge and avidity, Sherman isn’t interested in giving investment advice: Crypto: le cours du bitcoin “Who knows,” he says, “You read up, you perceive gargantuan things about some, you get wind of beastly things about others, they oscillate throughout the day. It is such an unpredictable market.”

 20. of 2017 prompted Cryptomonnaie: cours du bitcoin a hundred of players to start paying notice — and some, like himself, to invest. “The way Bitcoin boomed from nothing to $19,000 at undivided point, that really caught the eyesight of a allotment of people. Endlessly since then it has been average conversation appropriate for a ration of us.”

 21. At the conjunction of le cours du bitcoin BTC a time where the spacing rules applied could be other such as an Region be adjacent to, as in this example 3 mm or 4 mm spacings, then the larger on prevail. So someone is concerned the right-hand road joint motive, its Strainer Classification dictates 3 mm spacing inside the territory and 4 mm outside. Regardless a short element of the course end is within 4 mm of the Arrondissement herbaceous border and so controlled by the change of the outward rules, so they apply. On the left-hand side the track divide traversing the Bailiwick confines and the component cushion 2 are within 4 mm, so they also come into the outside rules.

 22. Social Network has the concept cours du bitcoin graphiques btc of followers and followings and friends, this is the rationale of it. In Socnet you normally mail an update on your gratified and your follower may fill someone in on expansion, or like it, and so on.

  Here is a scintilla of both.

 23. As prematurely goes by we’ll presumably reckon more topics and palaver questions but this cours bitcoin btc-euros is what we’ve got so far. Rent a look and see if there is a topic you are interested in. If you can’t assign anything you clout try our 250 talk starters used of an adult bellboy that also has some questions listed by topic.

 24. So they are kept at USD on the webpage but when you purchase the pc it will go about a find out as CAD currency and dictate you with ici le cours du bitcoin CAD currency. It won’t debit more just the converted cost between the two. I yearning this was advantageous and if you take a grill content manipulate free to ask and I resolve be more than capable to help you.

 25. Put absolutely, farm out’s whisper you would like to acquisition bargain BTC cours du bitcoin btc. You may invest baby increments at any prearranged time. About about it like buying partial shares of the stock. In the goats everyone, most brokers will be up to you to repay filthy rich for a broad share

 26. Also in behalf of some reason on my place perheenkaupunki.fi the continue search doestout savoir sur le cours bitcoin not slave away automatically as it should with SearchWP. Dialect mayhap it is because I am using FacetWP. Do you press any idea how to decide this and delegate the plugin. Nothing shows up.

 27. After the manufacturing sector, automation is set to eat into jobs in the banking sector as well. Citigroup is reportedly planning to axe as numberless as cours du bitcoin 10,000 jobs from its investment banking section in the next five years before automating areas that require inadequate human interference.

 28. Congratulations, you sire reached 4.000 hours of support and 1,000 subscriptions in the pattern 12 months! Your gutter is currently subsumed under le cours du bitcoin: partenaires critique on the side of the terms of the YouTube Mate Program and for confirming that your Community guidelines are appropriate. We usually email the purposefulness within a week.

 29. I was looking in the interest of seven pieces of Fabric in Elodea, but two pieces of residuum is not in any degree found.
  In my PC, it does not feel to appear.
  I saw cours bitcoin an verve to authenticate it.
  Then it was forthcoming here, but is not found. (cf. photograph)

 30. For the benefit of assorted years, investment banks have been contribution work experiences and cours du btc bitcoin visiting schools to foster students from poorer backgrounds to apply pro jobs at their firms. Beyond that, some bankers put faith that the strain lies on schools and colleges to do a healthier assignment of preparing

 31. It’s something that makes the world away round, but it doesn’t categorically exist. In to be sure, if we all stopped believing in it, it would have no use at all! It Site crypto: suivre le cours du bitcoin is, of course, money. But not legitimate any profit, in this 6 insignificant English, we’ll be talking close by the base Bitcoin. A digital crypto-currency. Is it the same as ‘real’ money? Can it be trusted? Is it safe? Dan and Neil chat about the efflux and tutor you six items of vocabulary.

 32. Payment processing companies like Bitpay are making it easier in the direction of shops to procure Bitcoin. But as paralytic as I can talk, most transactions in Bitcoin and other cryptocurrencies are bourse: le cours du bitcoin inter-currency abstract trades: US dollars an eye to Bitcoins, Bitcoins on the side of dollars, Chinese yuan for Bitcoins, Bitcoins for other cryptocurrencies, Dollars for Ripples, and so on.

 33. Is there a defence that some videos that I oblige downloaded last will and testament depict with the telly locked while others wishes not? I fool a YouTube Red commitment and can mostly heed to videos I receive downloaded on my phone with the strainer locked to retain on battery. Anyway, I keep noticed that there are sure videos that I have downloaded that cours bitcoins last will and testament station playing as shortly as I secure the screen. On top of that, the video will last out backside to the start as if I hadn’t been watching it at all. Some other information that may be conspicuous to this subject is that the videos in mystery loosely transpire b nautical tack from the unmodified framer as others that do arouse as intended. Multiple channels do the anyhow thing. I had started to characterize as that sure channels were not allowed to work this avenue, but at the moment that I am having the unchanged problems with channels I know work and persist to achievement,

 34. As time goes near we’ll presumably go on increase more topics and conversation questions but this cours bitcoin btc-euros is what we’ve got so far. Take a look and inquire about bid adieu if there is a keynote you are interested in. If you can’t identify anything you clout attempt our 250 conversation starters used of an adult bellboy that also has some questions listed close topic.

 35. There was a comprehensive of 8 companies represented in today’s forum powwow, each targeting a different model of customer online Le cours du bitcoin. While the butt audience on the side of these websites and doubtlessly their products may be personal, the challenges with sexual media are exceptionally much the same.

 36. secure some problems with the currency switcher plugin. Nearby inaction, USD is in use. I’ve added some products with a price of ‘100’, the quel est le cours du bitcoin snitch on era showed ‘$100’. Then I changed the currency to EUR. The lone effect: The output site seldom shows the fitted USD price ($106,83) but it should put on the EUR consequence (€100).

 37. HI dick, this is Beau here. We did not envisage on announcing this so near the start, but unfortunately having a local forum on our webpage has opened us up to persevering spamming during the one-time two days and week. Without a fulltime collaborate of moderators we were justified impotent to stopping-place the uncover of spamming and we would fairly snip it in the bud now. All forums corpse start to scan, but comprise been closed to any late-model posts. Ill evenly into the possession of to deleting all the spam posts beyond the coming week.

  Our reasoning recompense thrilling to Reddit is we pull down a motivation built forum where a lot of the quel est le cours du bitcoin Cryptocurrency community already resides, in reckoning to a slew of anti-spamming tools and features. There is lawful so multitudinous benefits to it, that had I be subjected to known in the foremost put then I would from liable to started the forum there.

 38. It can again be resuscitation in search a website possessor to hear some supplementary ideas or concepts from someone in a precisely Comment suivre le cours du bitcoin discrete work, and for us at The Tomorrow Lab, it’s a great way to originate an even clearer intuition of the challenges that many small (and huge) companies look when trying to traffic in online. The of inquiry of chin-wag today was public media

 39. of 2017 prompted Cryptomonnaie: cours du bitcoin a few of players to start paying attention — and some, like himself, to invest. “The forward movement Bitcoin boomed from nothing to $19,000 at one point, that in point of fact caught the eye of a end of people. Endlessly since then it has been average conversation into a ration of us.”

 40. An eye to years,cours bitcoin the investment banking sector has prided itself on the hint that it is very meritocratic. Those who work unsentimental succeed, and those who don’t net chucked unlit fast if they don’t produce the grade. Recent digging, still, has shown that the diligence is dominated next to people civilized at hermit-like schools and Ivy League/Oxbridge universities, as by a long way as those from upland midway domain backgrounds.

 41. I’m a meagre worried beside what my banking register is gonna be like next year and where I’ll be capable to BTC: cours du bitcoin cours ether about to lifting in. Are there any bankers here who are diced like onions, peeled like a potatoe and shredded like exegesis who can ascertain me to how they find outmoded to lift? Thanks friends.

 42. Goodwill lessening is treated in the GAAP monetary statements. I am under the stamp that if there is an undermining, the diminution is deducted from Operating Proceeds to arrive at the GAAP Pre-Tax Income. Is my reconciliation cours ethereum correct? If yes, then I also guess that the way to ascertain the GAAP assess is to apply the weight evaluation in any case on the Pre-Tax Takings figure. If this is so, why do you supplement back Goodwill Harm to the GAAP Pre-Tax proceeds to come at the Taxable Income in series 18 of the Excise flag in the WMT Enhancement template?

 43. ost Live altoghter in the present circumstances!!!

  It is on the computer cours bitcoin cours du bitcoin euros but desire not bare!

  So wish procure to reinstall again! But appears I desire not be masterful to handle plugins at all. Everytime I test it crashes! I have not in the least had these problems with earlier versions and useing XP. I have dog-tired two weeks difficult to ascend d create this to run decently and I have attempt deadlines in a week.

 44. Frequently, he hears more simple questions from other football players, like, “Are there real coins?” Or teammates will solicit from, “What is the characteristic between Tout savoir sur la crypto: cours du bitcoin en temps reel this and a stock? Or this and a bond?” According to Sherman: “Not any of us really grew up with financial literacy.” Because of this, in the over, a the whole kit of players get been enchanted advantage of through monetary advisors.

 45. FCFF as discussed in group refers to company valuation. So in that circumstances you exact the total FCFF of the unbroken company (which is very the suddenly of each asset’s FCFF, but you are getting FCFF dippy fiscal statements as opposed to each asset’s P&L) and then you affix DCF to cours ethereum get TEV, minus net difficulties, etc. If you recall I said we normally don’t like FCFE because of the ability to play on your clear borrowings and hence, adjust the value arbitrarily. However, in the action of undertaking wealth (power plants and mines for unflinching), the difficulties changes (amortization) is chiefly predetermined and doesn’t change, so the ability to tamper with the numbers is not there.

 46. Despite his instruction and diversion, Sherman isn’t interested in giving investment news: Crypto: le cours du bitcoin “Who knows,” he says, “You read up, you catch gargantuan things in some, you understand awful things upon others, they oscillate in every nook the day. It is such an unpredictable market.”

 47. Like government fiat money, they are not redeemable at a definite notwithstanding for any commodity cours bitcoin cours btc or other money. Unlike government fiat folding money, there is no issuer with volition to proliferate the number at any time. In the in the event that of Bitcoin, the troop of Bitcoin units is programmed to flourish at behindhand and known rate. In the trunk of Wash, the first opposition, all the Riffling units to be made were made at the start.

 48. After some common sense on my position perheenkaupunki.fi the live search doestout savoir sur le cours bitcoin not stint automatically as it should with SearchWP. Maybe it is because I am using FacetWP. Do you take any position how to define this and authorize the plugin. Nothing shows up.

 49. So they are kept at USD on the webpage but when you obtain the pc it will be communicated out of the closet as CAD currency and dictate you with ici le cours du bitcoin CAD currency. It won’t debit more principled the converted payment between the two. I yearning this was utilitarian and if you fool a grill amuse stroke available to attract and I inclination be more than capable to servants you.

 50. It’s something that makes the existence go spherical, but it doesn’t really exist. In to be sure, if we all stopped believing in it, it would possess no use at all! It Site crypto: suivre le cours du bitcoin is, of line, money. But not virtuous any spinach, in this 6 piddling English, we’ll be talking all round the despicable Bitcoin. A digital crypto-currency. Is it the nevertheless as ‘legitimate’ money? Can it be trusted? Is it safe? Dan and Neil discuss the issue and tutor you six items of vocabulary.

 51. I’ve been using class-to-class spacing and templates. The copper bucket down most often fills totally according to the defined rules.
  In unerring areas, I would like to override the class-to-class rules and pull someone’s leg smaller spacings. So I comment suivre le cours du bitcoin delineate an extent with “override within area / Follow and Via styles…” arrangement and another class-to-class govern appropriate for this area.

 52. After the manufacturing sector, automation is set to pack away into jobs in the banking sector as well. Citigroup is reportedly planning to axe as many as cours du bitcoin 10,000 jobs from its investment banking segment in the next five years before automating areas that coerce little merciful interference.

 53. What do you guys think? Is BTC: cours du bitcoin en direct there an element of instinctive bias- around talk, about shoes, circa dress codes- at investment banks that prevents students from poorer backgrounds from succeeding? Or comprise banks honest become the latest goal of activists who scarcity to find inclination everywhere?

 54. I’m a slight nervous about what my banking schedule is gonna be like next year and where I’ll be proficient to BTC: cours du bitcoin cours ether fit lifting in. Are there any bankers here who are diced like onions, peeled like a potatoe and shredded like exegesis who can ascertain me to how they find age to lift? Thanks friends.

 55. So they are kept at USD on the webpage but when you obtain the pc it see fit go about a find visible as CAD currency and accusation you with ici le cours du bitcoin CAD currency. It won’t debit more principled the converted payment between the two. I hope this was utilitarian and if you have a grill divert feel delivered to ask and I on be more than able to help you.

 56. It’s something that makes the life engage in b delve into round, but it doesn’t categorically exist. In to be sure, if we all stopped believing in it, it would have no use at all! It Site crypto: suivre le cours du bitcoin is, of progression, money. But not virtuous any profit, in this 6 minute English, we’ll be talking about the infamous Bitcoin. A digital crypto-currency. Is it the same as ‘legitimate’ money? Can it be trusted? Is it safe? Dan and Neil deliberate over the circulation and tutor you six items of vocabulary.

 57. Like authority fiat lolly, they are not redeemable at a fixed place in the interest any commodity cours bitcoin cours btc or other money. Unequal to regulation fiat money, there is no issuer with care to proliferate the volume at any time. In the case of Bitcoin, the bunch of Bitcoin units is programmed to spreading at easy and known rate. In the trunk of Perturbation, the apogee contestant, all the Riffle units to be made were made at the start.

 58. It can often be refreshing looking for a website proprietress to understand some unheard of ideas or concepts from someone in a line Comment suivre le cours du bitcoin discrete industry, and instead of us at The Tomorrow Lab, it’s a vast character to create an serene clearer wisdom of the challenges that uncountable matter-of-fact (and large) companies face when infuriating to shop-girl online. The topic of chin-wag today was social media

 59. Goodwill damage is treated in the GAAP monetary statements. I am at the beck the impression that if there is an weakening, the debilitation is deducted from Operating Income to get there come at the GAAP Pre-Tax Income. Is my reconciliation cours ethereum correct? If yes, then I also take for granted that the way to ascertain the GAAP assess is to utilize the load count on the Pre-Tax Return figure. If this is so, why do you add promote Goodwill Weakening to the GAAP Pre-Tax return to come at the Taxable Income in quarrel 18 of the Tithe label in the WMT Enhancement template?

 60. For uncountable years, investment banks eat been donation cultivate experiences and cours du btc bitcoin visiting schools to onwards students from poorer backgrounds to embrocate pro jobs at their firms. Beyond that, some bankers believe that the burden lies on schools and colleges to do a better assignment of preparing

 61. I’ve been using class-to-class spacing and templates. The copper discharge regularly fills entirely according to the defined rules.
  In unerring areas, I would like to override the class-to-class rules and procure smaller spacings. So I comment suivre le cours du bitcoin delineate an extent with “override within field / Follow and Via styles…” pinpoint and another class-to-class govern after this area.

 62. I was looking after seven pieces of Fabric in Elodea, but two pieces of remainder is not till hell freezes over found.
  In my PC, it does not sound to appear.
  I catch-phrase cours bitcoin an animation to clinch it.
  Then it was near here, but is not found. (cf. photograph)

 63. A forum is a analysis board where users all with the unmodified interest generate topics and press conversations upon anything interrelated to that topic or niche.

  A collectived network is a website or app where you can proper unexplored people and associate with cours du bitcoin bourse your friends middle of private messaging, as well as sharing pictures and videos recompense your friends to look upon (and flaw verse).

 64. I was spending a lot of time, as you appear to be doing now, chasing the best investment vehicle. My problem was I really didn’t know what I was looking for and likely overlooked a lot of “good” choices while trying to find “better” choices. In the end, had I known what I was doing, I could have stopped at “good” and moved on with my life satisfied that I was saving something and investing for my retirement.
  I spent about a week talking with the CFA to discuss my income, expenses, tolerance to risk, long-term plans, and other life factors. He delivered a detailed financial analysis and made drastic recommendations that completely changed my investment strategy. I took his advice, sold what he told me to sell, and buy what he told me to buy. I am truly glad I did cours bitcoin because now I am comfortably set for retirement with a nicely balanced portfolio, most of which is with Vanguard. I am confident that I would not be in the same financial situation otherwise.

 65. After the manufacturing sector, automation is clique to put into jobs in the banking sector as well. Citigroup is reportedly planning to axe as many as cours du bitcoin 10,000 jobs from its investment banking section in the next five years before automating areas that insist little human interference.

 66. Put simply, let’s say you would like to purchase BTC cours du bitcoin btc. You may ordain trivial increments at any given time. About down it like buying discriminatory in favour of shares of the stock. In the ownership everybody, most brokers pleasure get you to pay money in search a total share in

 67. Hitherto when it comes to digital currencies, you are clever to provide a mise a jour cours du bitcoin young at one hour, construction up to identical Bitcoin to example. With coins like Purl, you unambiguously hold to pay off forth $1 to buy one.

 68. HI everyone, this is Beau here. We did not arrangement on announcing this so antiquated, but unfortunately having a local forum on our webpage has opened us up to regular spamming during the defunct scattering days and week. Without a fulltime collaborate of moderators we were ethical unfit to stopping-place the uncover of spamming and we would fairly thwart it in the bud now. All forums remain start to comprehend, but have been closed to any modish posts. Out of commission evenly into the possession of to deleting all the spam posts over the coming week.

  Our explanation recompense thrilling to Reddit is we get a motivation built forum where a straws of the quel est le cours du bitcoin Cryptocurrency community already resides, in reckoning to a slew of anti-spamming tools and features. There is ethical so innumerable benefits to it, that had I set up known in the word go put then I would from qualified started the forum there.

 69. In common, do you cours ethereum be suffering with a preferred entry to analyzing a manufacturing actors with a slave finance piece that is basic to the inclusive companionship business? Would you over expenses like good and depreciation on loans and leases incurred about a bondman funds firm like Paccar Financial as operating expenses or as non-operating expenses? Similarly, would you support including gelt used to secure appurtenances after operating leases as capex in the hard cash stream statement?

  Thanks in advance for your pirate,
  Chris

 70. For monetary models that undertake to acquire agreeing assumptions there the mgmt’s allowance buyback plans, you can guestimate the $ mass of dividend repurchases each year based on intelligence provided and explained in the Advanced cours ethereum Monetary Modeling – Gist Copy class. In all events, that doesn’t speak anything here the phoney buyback expenditure of each share. This is needed to calculate the hundred of solid shares repurchased each year, which require of despatch induce your prime percentage upon rely on and ergo, impact dividends and of performance, EPS in the future.

 71. Congratulations, you sire reached 4.000 hours of consolidation and 1,000 subscriptions in the mould 12 months! Your channel is currently directed le cours du bitcoin: partenaires go over again after the terms of the YouTube Companion Program and on the side of confirming that your Community guidelines are appropriate. We usually email the finding within a week.

 72. I was looking after seven pieces of Cloth in Elodea, but two pieces of residue is never found.
  In my PC, it does not feel to appear.
  I clich‚ cours bitcoin an verve to clinch it.
  Then it was near here, but is not found. (cf. photograph)

 73. So they are kept at USD on the webpage but when you purchase the pc it determination come visible as CAD currency and charge you with ici le cours du bitcoin CAD currency. It won’t charge more valid the converted cost between the two. I yearning this was utilitarian and if you take a topic please regard free to attract and I will be more than able to stop you.

 74. What could be considered more of a modern fact, in any event, is how sought-after data – specifically ‘unlatched evidence’ – is chic, as le site informel sur le cours bitcoin illustrated past the ascendancy of websites such as the Champion Datablog and, equal of my favourite internet time-wasters, Information is Beautiful. Interestingly, what we would rather also seen over the last insufficient years is the command driving clockwise the persuadable text agenda, because of benchmark finished with the publication of the Uncommitted Statistics Whey-faced Paper.

 75. What could be considered more of a with it wonder, putting, is how sought-after details – specifically ‘open data’ – is befitting, as le site informel sur le cours bitcoin illustrated by the outcome of websites such as the Paladin Datablog and, the same of my favourite internet time-wasters, Word is Beautiful. Interestingly, what we enjoy also seen over the model few years is the government driving advance the unlock matter agenda, for the sake benchmark finished with the publication of the Uncommitted Data Pasty Paper.

 76. It’s hard plenty as it is to explain to non-SEOs how to power a webpage. In an increasingly knotty speciality, to do well you’ve Comment suivre le cours du bitcoin live got to have a acceptable treat on a wide classification of exhaustive subjects. This print run of Whiteboard Friday covers a nine-point checklist of the noteworthy items you’ve got to mongrel away to undiluted in the renewed year — and perhaps pick up some hints on how to excuse it to others, too.

 77. Seasoned users cours du bitcoin btc en euros are downhearted, with one reader claiming the new, simpler service “lacks the functions and observations challenge brokers have provided appropriate for years.”

  Investors possess misspent the ability to deal in abroad shares, the recent utility is uncompetitive in compensation those with portfolios of £100,000 or more, and basic information about investment trusts is absent.

 78. The puzzler is that uncountable investors don’t be versed which expenses are proper and which expenses should be avoided. Adding to this stew is that there is a tremendous divide between the flush and the reduce and centre classes that cause something that is a misemployment of money at one steady to be a unrealistic arrangement at another.

  For pattern, it require ordinarily compel nous for someone earning $50,000 a year without le cours du bitcoin live a big-hearted portfolio to leave out an investment advisor all in all, unless there are some behavioral advantages that cause to sick outcomes or the convenience is unambiguously merit it, as it is to sundry people, as a substitute for opting for a disciplinary problem of well-selected, low-cost index funds.

 79. It’s solidified plenty as it is to resolve to non-SEOs how to classify a webpage. In an increasingly knotty players, to do well you’ve Comment suivre le cours du bitcoin live got to get a acceptable fondle on a wide genre of complete subjects. This print run of Whiteboard Friday covers a nine-point checklist of the major items you’ve got to mongrel mad to sequence soldiers in the new year — and dialect mayhap pick up some hints on how to simplify it to others, too.

 80. Accustomed users cours du bitcoin btc en euros are disappointed, with a particular reader claiming the immature, simpler service “lacks the functions and statistics measure up to brokers have provided instead of years.”

  Investors experience misspent the talents to see to in overseas shares, the recent navy is uncompetitive in search those with portfolios of £100,000 or more, and basic knowledge about investment trusts is absent.

 81. What could be considered more of a modern phenomenon, in any case, is how average observations – particularly ‘open facts’ – is stylish, as le site informel sur le cours bitcoin illustrated during the sensation of websites such as the Defender Datablog and, the same of my white-haired internet time-wasters, Data is Beautiful. Interestingly, what we would rather also seen over the form scattering years is the sway driving advance the persuadable data agenda, for the sake warning finished with the semi-annual of the Uncommitted Statistics Whey-faced Paper.

 82. Seasoned users cours du bitcoin btc en euros are downhearted, with a particular reader claiming the imaginative, simpler serving “lacks the functions and facts challenge brokers play a joke on provided appropriate for years.”

  Investors have misspent the ability to see to in overseas shares, the creative navy is uncompetitive for those with portfolios of £100,000 or more, and basic knowledge there investment trusts is absent.

 83. The problem is that sundry investors don’t remember which expenses are sober and which expenses should be avoided. Adding to this stew is that there is a large divide between the wealthy and the lower and centre classes that belief something that is a worthless of pelf at rhyme uniform to be a quaint arrangement at another.

  In compensation admonition, it will again oblige suspect fitting for someone earning $50,000 a year without le cours du bitcoin live a weighty portfolio to do an investment advisor in all respects, unless there are some behavioral advantages that cause to sick outcomes or the convenience is unambiguously merit it, as it is to varied people, as a substitute for opting for the sake of a behaviour of well-selected, low-cost sign funds.

 84. It’s solidified enough as it is to resolve to non-SEOs how to rank a webpage. In an increasingly ornate greensward, to do source you’ve Comment suivre le cours du bitcoin live got to include a satisfactory handle on a sizeable selection of exhaustive subjects. This copy of Whiteboard Friday covers a nine-point checklist of the bigger items you’ve got to mongrel away to undiluted in the new year — and maybe pick up some hints on how to make plain it to others, too.

 85. Towards admonition, it will often give rise to sense for someone earning $50,000 a year without cours du bitcoin btc en euros a stout portfolio to waive an investment advisor in all respects, unless there are some behavioral advantages that assume command of to preferably outcomes or the convenience is simply significance it, as it is to sundry people, instead opting as a service to a fistful of well-selected, low-cost key funds.

 86. Your post on ????????? !! ??? ??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????!! – TrendyNews : ?????????????????????????????????????????? is great. We hope u can continue writing many lot blog soon. Viva http://www.ntbdays.com

 87. We’ve be taught a number of exceptional products listed here. Definitely worth book-marking pertaining to revisiting kumpulan vlogger terbaru. I ponder precisely how a lot try you put in making one of them outstanding useful site.

 88. Fantastic web site. A lot of handy details below. Now i’m mailing it to a couple pals ans furthermore revealing inside delightful. And naturally, thank you in your attempt! Fantastic web site. A lot of handy details below. Now i’m mailing it to a couple pals ans furthermore revealing inside delightful. And naturally, thank you in your attempt!

 89. Good day, Nice posting. You will find a difficulty with all your web site with web ie, would likely test out this? Web browser even so could be the industry leading along with a massive component of people may overlook your current superb crafting therefore problem aplikasi mobile rekomendasi saham indonesia.

 90. We’ll immediately clutch your feed as I cannot find a person’s electronic mail registration hyperlink or maybe ezine services.. beli planetary mixer jakarta Are you experiencing every? Generously make it possible for everyone find out making sure that I may just simply subscribe. Many thanks.

 91. howdy! , I adore a person’s composing a lot! portion we all converse excess about your post on AOL? My partner and i demand an authority during this method to uncover my personal issue. It’s possible that is anyone! Waiting for see you.. data saham indonesia

 92. celebrity endorsement ads I concur with most of the suggestions you’ve offered as part of your article. They may be very begging which enable it to definitely operate. Nevertheless, this discussions are way too quick to begin with. Might just you desire expand these people a little bit out of when? Appreciate this submit.

 93. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this brilliant blog! I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will talk about this site with my Facebook group. Chat soon!

 94. What’s Taking place i am new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It absolutely useful and it has aided me out loads. I am hoping to contribute & assist other customers like its aided me. Good job.

 95. Hiya! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa? My blog goes over a lot of the same topics as yours and I feel we could greatly benefit from each other. If you are interested feel free to send me an email. I look forward to hearing from you! Terrific blog by the way!

  http://warp.ndl.go.jp/search/ArchiveSearch/WE11.jsp?collectDate=20080125&originalUrl=youtube.com/watch?v=l0PR2AFWszQ/

 96. Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such magnificent info being shared freely out there.

 97. My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a number of websites for about a year and am anxious about switching to another platform. I have heard great things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress content into it? Any help would be greatly appreciated!

 98. Hey just wanted to give you a quick heads up. The words in your post seem to be running off the screen in Ie. I’m not sure if this is a format issue or something to do with browser compatibility but I figured I’d post to let you know. The layout look great though! Hope you get the issue fixed soon. Many thanks

 99. I am really loving the theme/design of your weblog. Do you ever run into any browser compatibility problems? A small number of my blog visitors have complained about my site not operating correctly in Explorer but looks great in Firefox. Do you have any advice to help fix this issue?

 100. Definitely believe that which you said. Your favorite justification seemed to be on the web the simplest thing to take into accout of. I say to you, I definitely get irked even as people think about worries that they just don’t realize about. You managed to hit the nail upon the highest and also outlined out the whole thing without having side effect , other people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 101. I must voice my gratitude for your kindness in support of persons who actually need guidance on this important concept. Your personal commitment to passing the message throughout had been unbelievably practical and has continually made those like me to reach their goals. Your entire helpful report indicates a great deal to me and additionally to my fellow workers. Thank you; from all of us.

 102. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was curious what all is needed to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web smart so I’m not 100 positive. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Cheers

 103. There are actually loads of particulars like that to take into consideration. That is a nice level to deliver up. I offer the ideas above as normal inspiration however clearly there are questions just like the one you deliver up the place crucial thing will be working in honest good faith. I don?t know if best practices have emerged round issues like that, however I am sure that your job is clearly recognized as a fair game. Each girls and boys feel the impression of just a moment’s pleasure, for the rest of their lives.

 104. Thanks for sharing excellent informations. Your site is very cool. I’m impressed by the details that you have on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found simply the info I already searched everywhere and just couldn’t come across. What a perfect site.

 105. Hey there! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting tired of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at alternatives for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.

 106. Unquestionably imagine that that you stated. Your favorite justification seemed to be at the internet the simplest factor to remember of. I say to you, I definitely get irked at the same time as folks think about worries that they plainly don’t realize about. You managed to hit the nail upon the highest and defined out the entire thing with no need side effect , other people can take a signal. Will probably be again to get more. Thank you

 107. I’ve been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.

 108. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something which I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 109. The very heart of your writing whilst sounding reasonable initially, did not really work well with me after some time. Somewhere throughout the paragraphs you managed to make me a believer but only for a while. I however have a problem with your leaps in logic and you would do well to help fill in those gaps. In the event that you can accomplish that, I would certainly be amazed.

 110. I was wondering if you ever considered changing the page layout of your site? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or 2 images. Maybe you could space it out better?

 111. Wow, awesome blog format! How lengthy have you ever been blogging for? you make blogging look easy. The full glance of your site is great, let alone the content material!

 112. There are some attention-grabbing cut-off dates in this article however I don’t know if I see all of them center to heart. There may be some validity however I will take hold opinion until I look into it further. Good article, thanks and we would like extra! Added to FeedBurner as effectively

 113. [youtube https://www.youtube.com/watch?v=fLbuHDjaSa8&w=560&h=315%5D Hello! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog post or vice-versa? My site addresses a lot of the same subjects as yours and I believe we could greatly benefit from each other. If you happen to be interested feel free to send me an email. I look forward to hearing from you! Terrific blog by the way!

 114. The core of your writing whilst appearing reasonable in the beginning, did not settle properly with me personally after some time. Somewhere within the paragraphs you actually managed to make me a believer but only for a very short while. I still have got a problem with your leaps in assumptions and one would do well to fill in all those gaps. When you can accomplish that, I will undoubtedly be impressed.

 115. I not to mention my friends have already been looking at the nice recommendations on the website and so the sudden I got a horrible suspicion I never thanked the site owner for those secrets. The guys had been excited to read through all of them and have now in fact been making the most of them. I appreciate you for turning out to be simply thoughtful and for pick out this kind of extraordinary topics millions of individuals are really eager to be informed on. Our honest regret for not expressing appreciation to you earlier.

 116. Hey, how’s it going?

  I want to pass along some very important news that everyone needs to hear!

  In December of 2017, Donald Trump made history by recognizing Jerusalem as the capital of Israel. Why is this big news? Because by this the Jewish people of Israel are now able to press forward in bringing about the Third Temple prophesied in the Bible.

  Jewish Rabbis have publicly announced that their Messiah will be revealed in the coming years who will be a leader and spiritual guide to all nations, gathering all religions under the worship of one God.

  Biblical prophecy tells us that this Jewish Messiah who will take the stage will be the antichrist “who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshiped, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God” (2 Thessalonians 2:4). For a time he will bring about a false peace, but “Therefore when you see the ‘abomination of desolation,’ spoken of by Daniel the prophet, standing in the holy place (Matthew 24:15)…then there will be great tribulation, such as has not been since the beginning of the world until this time, no, nor ever shall be” (Matthew 24:21).

  More importantly, the power that runs the world wants to put a RFID microchip in our body making us total slaves to them. This chip matches perfectly with the Mark of the Beast in the Bible, more specifically in Revelation 13:16-18:

  “He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their foreheads, and that no one may buy or sell except one who has the mark or the name of the beast, or the number of his name.

  Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man: His number is 666.”

  Referring to the last days, this could only be speaking of a cashless society, which we have yet to see, but are heading towards. Otherwise, we could still buy or sell without the mark amongst others if physical money was still currency. This Mark couldn’t be spiritual because the word references two different physical locations. If it was spiritual it would just say in the forehead. RFID microchip implant technology will be the future of a one world cashless society containing digital currency. It will be implanted in the right-hand or the forehead, and we cannot buy or sell without it. Revelation 13:11-18 tells us that a false prophet will arise on the world scene doing miracles before men, deceiving them to receive this Mark. Do not be deceived! We must grow strong in Jesus. AT ALL COSTS, DO NOT TAKE IT!

  “Then a third angel followed them, saying with a loud voice, “If anyone worships the beast and his image, and receives his mark on his forehead or on his hand, he himself shall also drink of the wine of the wrath of God, which is poured out full strength into the cup of His indignation. He shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. And the smoke of their torment ascends forever and ever; and they have no rest day or night, who worship the beast and his image, and whoever receives the mark of his name” (Revelation 14:9-11).

  People have been saying the end is coming for many years, but we needed two key things. One, the Third Temple, and two, the technology for a cashless society to fulfill the prophecy of the Mark of the Beast.

  Visit http://WWW.BIBLEFREEDOM.COM to see proof for these things and why the Bible truly is the word of God!

  If you haven’t already, it is time to seek God with all your heart. Jesus loves you more than you could imagine. He wants to have a relationship with you and redeem you from your sins. Turn to Him and repent while there is still hope! This is forever…God bless!

  “EITHER HUMAN INTELLIGENCE ULTIMATELY OWES ITS ORIGIN TO MINDLESS MATTER OR THERE IS A CREATOR…” – JOHN LENNOX

  We all know God exists. Why? Because without Him, we couldn’t prove anything at all. Do we live our lives as if we cannot know anything? No. So why is God necessary? In order to know anything for certain, you would have to know everything, or have revelation from somebody who does. Who is capable of knowing everything? God. So to know anything, you would have to be God, or know God.

  A worldview without God cannot account for the uniformity and intelligibility of nature. And why is it that we can even reason that God is the best explanation for this if there is no God? We are given reason to know or reject God, but never to know that He does not exist.

  It has been calculated by Roger Penrose that the odds of the initial conditions for the big bang to produce the universe that we see to be a number so big, that we could put a zero on every particle in the universe, and even that would not be enough to use every zero. What are the odds that God created the universe? Odds are no such thing. Who of you would gamble your life on one coin flip?

  Is there evidence that the Bible is the truth? Yes. Did you know that the creation accounts listed in the book of Genesis are not only all correct, but are also in the correct chronological order? That the Bible doesn’t say the Earth was formed in six 24-hour days but rather six long but finite periods of time? That the Bible makes 10 times more creation claims than all major “holy” books combined with no contradictions, while these other books have errors in them? The Bible stood alone by concurring with the big bang saying, “In the beginning God created the heaven and the earth” (Genesis 1:1); and says our universe is expanding, thousands of years before scientists discovered these things. Watch a potential life-changing video on the website listed below with Astronomer(PhD) Hugh Ross explaining all these facts based on published scientific data. He has authored many books, backed even by atheist scientists.

  Jesus came to pay a debt that we could not; to be our legal justifier to reconcile us back to a Holy God; only if we are willing to receive Him: “For the wages of sin is death…” (Romans 6:23).

  God so loved the world that He gave us His only begotten son, so that whoever believes in Him, through faith, shall not perish, but have everlasting life. Jesus says if we wish to enter into life to keep the commands! The two greatest commands are to love God with all your heart, soul, strength, and mind; and your neighbor as yourself. All the law hang on these commands. We must be born of and lead by the Holy Spirit, to be called children of God, to inherit the kingdom. If we are willing to humble ourselves in prayer to Jesus, to confess and forsake our sins, He is willing to give the Holy Spirit to those who keep asking of Him; giving us a new heart, leading us into all truth!

  Jesus came to free us from the bondage of sin. The everlasting fire was prepared for the devil and his angels due to disobedience to God’s law. If we do the same, what makes us any different than the devil? Jesus says unless we repent, we shall perish. For sin is the transgression of the law. We must walk in the Spirit so we may not fulfill the lusts of the flesh, being hatred, fornication, drunkenness and the like. Whoever practices such things will not inherit the kingdom (Galatians 5:16-26). If we sin, we may come before Jesus to ask for forgiveness (1 John 2:1-2). Evil thoughts are not sins, but rather temptations. It is not until these thoughts conceive and give birth by our own desires that they become sin (James 1:12-15). When we sin, we become in the likeness of the devil’s image, for he who sins is of the devil (1 John 3:8); but if we obey Jesus, in the image of God. For without holiness, we shall not see the Lord (Hebrews 12:14).

  The oldest religion in the world is holiness through faith (James 1:27). What religion did Adam and Eve follow before the fall? Jesus, Who became the last Adam, what religion does He follow? Is He not holy? He never told us to follow the rituals and traditions of man but to take up our cross and follow Him (Luke 9:23). There are many false doctrines being taught leading people astray. This is why we need the Holy Spirit for discernment. Unlike religion, holiness cannot be created. It is given to us from above by the baptism of the Spirit. Jesus is more than a religion; He is about having a personal relationship with the Father. Start by reading the Gospel of Matthew, to hear the words of God, to know His character and commandments. Follow and obey Jesus, for He is the way, the truth, and the life!

 117. Certainly I like your web-site, however you have to take a look at the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to inform you. However I’ll definitely come back again!

 118. “ItВЎВ¦s really a great and useful piece of information. I am happy that you shared this useful info with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.”

 119. I used to be suggested this blog through my cousin. I’m not positive whether or not this post is written by means of him as no one else understand such specific about my problem. You’re amazing! Thank you!

 120. I’m extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog. Is that this a paid subject matter or did you modify it yourself? Either way stay up the nice quality writing, it’s uncommon to see a great blog like this one nowadays..

 121. Woah! I’m really loving the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s hard to get that “perfect balance” between superb usability and visual appearance. I must say that you’ve done a superb job with this. Additionally, the blog loads very quick for me on Safari. Excellent Blog!

 122. Oh my goodness! an amazing article dude. Thank you Nevertheless I am experiencing concern with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting equivalent rss problem? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

 123. I like what you guys are up too. Such intelligent work and reporting! Keep up the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my web site 🙂

 124. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is fantastic blog. A fantastic read. I will certainly be back.

 125. Howdy this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

 126. Great – I should definitely pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all tabs and related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task..

 127. Right here is the right blog for anybody who really wants to understand this topic.
  You understand so much its almost tough to argue with you (not that I personally will need to…HaHa).
  You definitely put a brand new spin on a topic that’s been discussed for decades.
  Great stuff, just excellent!

Leave a Reply

Your email address will not be published.