“กาลทานสูตร ๕” เวลาที่เหมาะสมสำหรับให้ทาน คือเวลาดังต่อไปนี้

การทำทาน ทำบุญใดก็ตามที่มีอานิสงส์บุญมากจนประมาณไม่ได้และส่งผลเร็วมากนั้น หัวใจสำคัญคือองค์ประกอบแห่งการให้เป็นตัวชี้วัด

 

เวลาที่เหมาะสมสำหรับให้ทาน ตาม “กาลทานสูตร ๕” องค์ประกอบแห่งการให้ทานที่จะเป็นตัวชี้วัด ให้อานิสงส์บุญมากจนประมาณไม่ได้

 

 

อาคันตุกะทาน ให้ทานแก่ผู้มีศีลที่มาสู่ถิ่นของตน
คมิกะทาน ให้ทานแก่ผู้มีศีลที่เตรียมตัวจะเดินทางไปยังที่ต่างๆ
ทุพภิกขะทาน ให้ทานแก่ผู้มีศีลในช่วงเวลาที่ข้าวยากหมากแพงหรือประสบภาวะอุบัติภัยทั้งหลาย
นวสัสสะทาน ให้ทานเมื่อมีข้าวใหม่ๆ ก็นำมาทำทานก่อนแก่ผู้มีศีลและ
นวผละทาน ให้ทานเมื่อมีผลไม้ออกใหม่ก็นำมาทำทานก่อนแก่ผู้มีศีล(ซึ่งสองประการหลังจัดเข้าข่ายให้ทานด้วยของประณีต)

 

 

 
ให้ทานด้วยจิตอนุเคราะห์ เช่นเป็นผู้ที่มีจิตเป็นพรหมหรือมีพรหมวิหารธรรมในใจ เมื่อเห็นคนตกทุกข์ได้ยากขาดแคลนปัจจัย 4 ก็มีจิตอนุเคราะห์ช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทน ผู้ที่ให้ทานด้วยจิตอนุเคราะห์แล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มากและเป็นผู้มีจิตน้อมไปสู่เพื่อบริโภคกามคุณทั้ง 5 ที่สูงยิ่งขึ้น ในที่ที่ทานนั้นส่งผล (เจตนาแห่งทานบริสุทธิ์อย่างแท้จริง)

 

 

ให้ทานโดยไม่กระทบตนเองและผู้อื่น คือ การให้โดยไม่ทำลายคุณความดีของตนเองและผู้อื่น ไม่ผิดศีล,ไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนเพื่อถวายทาน เช่น ฆ่าสัตว์ทำอาหารเพื่อถวายพระ เพราะการให้ทานอย่างนี้ เป็นการทำลายคุณงามความดีของตนเอง อีกนัยหนึ่งคือไม่ทำทานด้วยการทำให้คนอื่นเดือดร้อน หมดกำลังใจ,เกิดอาการกระทบกระเทือนใจ เช่นทำบุญเพื่อข่มคนอื่น,ดูถูกดูแคลนคนที่ทำน้อยกว่า เหล่านี้เป็นต้น (วัตถุทานและเจตนาบริสุทธิ์)

 

 

 

ผู้ที่ให้ทานโดยไม่กระทบตนเองและผู้อื่นย่อมเป็นผู้มั่งคั่ง,มีทรัพย์มาก,ไม่มีภยันตรายจากที่ใดจะมากล้ำกรายหรือทำให้สูญเสียทรัพย์ได้ไม่ว่าจะเป็น ภัยจากไฟ จากน้ำ จากผู้มีอำนาจในบ้านเมือง จากโจรผู้ร้าย จากคนไม่เป็นที่รักหรือจากทายาทในที่ที่ทานนั้นส่งผล

 

ถึงตอนนี้ทุกท่านคงสบายใจได้แล้วว่า บุญที่ทำ ทานที่ถวายนี้จะเกิดอานิสงส์บุญมากอย่างประมาณมิได้แน่นอนเพราะได้ถวายกับผู้มีภูมิธรรมสูงที่สุดแล้วใน 3โลก ดังคำที่ครูบาอาจารย์แห่งแผ่นดินธรรม ท่านเมตตาบอกไว้ว่า

“พุทโธ อัปปมาโณ ธัมโมอัปปมาโณ สังโฆอัปปามาโณ

คุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ไม่สามารถจะประมาณได้”

ขอย้ำอีกครั้งว่า การทำทาน ทำบุญใดก็ตามที่มีอานิสงส์บุญมากจนประมาณไม่ได้และส่งผลเร็วมากนั้น หัวใจสำคัญคือองค์ประกอบแห่งการให้เป็นตัวชี้วัด

 

ผู้ให้บริสุทธิ์ พร้อมด้วยเจตนาบริสุทธิ์ ๓ กาล ทั้งก่อนให้ กำลังให้และหลังให้ วัตถุทานบริสุทธิ์ ผู้รับหรือเนื้อนาบุญบริสุทธิ์ และผู้ให้มีอาการแห่งการให้ที่เป็นกุศล ทุกครั้งที่ได้ถวายทานองค์ประกอบครบนี้ จะเกิดผลบุญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้

ผลบุญที่ทำจะหนุนนำส่งให้ชีวิต พบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง เกิดโชคลาภทันตาเห็นแน่นอน!!!

 

 

ขอบคุณที่มา ธ.ธรรมรักษ์
ขอบุญรักษาทุกท่าน โปรดแชร์ต่อ เพื่อเป็นธรรมทาน.