เทศบาลนครขอนแก่น คว้ารางวัลธรรมาภิบาล 60 ประเภทโดดเด่น

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนงานเทศบาล รับโล่ “รางวัลการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทโดดเด่น ประจำปี 2560” จากคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)

วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เข้ารับโล่ “รางวัลการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทโดดเด่น ประจำปี 2560” จากคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) (ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นได้รับรางวัลที่ 2 และได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล 8,000,000 บาท) โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนงานเทศบาลและพนักงานเทศบาล ร่วมแสดงความยินดีและร่วมจัดบูธนิทรรศการนวัตกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรี นายสุเทพ คุณกิตติ เลขานุการนายกเทศมนตรี นางสาวนันทวัลย์ ไกรศรีวรรธนะ รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล (นายธณภณ กิตติวิมลชัย นายปรมินทร์ เลาหะพันธุ์ นายกฤษฎ์ สว่างไสว นายวรินทร์ เอกบุรินทร์) ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล นางวรพรรณ ธุลีจันทร์ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน นายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นายทัศนัย ประจวบมอญ ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ นายทศพล วงศ์อาษา ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นได้นำเสนอนวัตกรรม 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บมูลฝอยโดยรูปแบบสถานีขนถ่ายขยะชุมชนและโครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า รายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
โครงการแรกคือ โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บมูลฝอยโดยรูปแบบสถานีขนถ่ายขยะชุมชน เนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาหลักของเมืองที่กำลังมีการพัฒนาและเติบโตรวดเร็ว เทศบาลนครขอนแก่นที่มีพื้นที่ครอบคลุมถึง 46 ตารางกิโลเมตร มีชุมชนที่จัดตั้งแล้ว 95 ชุมชน มีจำนวนประชากรและประชากรแฝงที่คาดการณ์ไม่น้อยกว่า 300,000 คน ที่ใช้ชีวิตในเขตเทศบาล ก็เป็นอีกหนึ่งแห่งที่ต้องประสบกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่รุมเร้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การจัดการขยะยังเป็นปัญหาของช่วงทศวรรษที่ผ่านมา อัตราการผลิตขยะของเมืองมีแนวโน้มสูงขึ้น และจากสภาพการทิ้งขยะของประชาชนส่วนใหญ่ที่ยังไม่คัดแยกขยะประเภทเศษอาหารถูกทิ้งรวมมากับขยะทั่วไป ส่งผลให้ขยะมีความชื้นสูงเมื่อเกิดการหมักหมม ทำให้ก่อปัญหาเรื่องกลิ่นจากขยะที่รอเก็บขน โดยปริมาณขยะที่รอเก็บขนส่งกำจัดปลายทางในปี 2560 เฉลี่ย 181.5 ตันต่อวัน ประกอบกับระบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ ถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาที่มุ่งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งเป็นการส่งเสริมบทบาทให้ชุมชนมีการริเริ่มในการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ร่วมค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายในชุมชน ร่วมตัดสินใจ กำหนดความต้องการและร่วมลำดับความสำคัญของความต้องการ มีการวางแผน กำหนดวัตถุประสงค์ วิธีการ แนวทาง ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาในชุมชนและโดยชุมชนอย่างแท้จริง” อันเป็นที่มาของโครงการภายใต้นโยบายเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ โดยในปี 2560 มีชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ตามนโยบาย เทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่กว่า 90 ชุมชน ดำเนินงานโดยอาสาสมัครกว่า 500 คน เป็นเงินอุดหนุนกว่า 22 ล้านบาท
ดังนั้น เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บมูลฝอยโดยรูปแบบสถานีขนถ่ายขยะชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ โดยสรุปดังนี้ คือ 1.ได้รูปแบบใหม่ในการเก็บขนขยะจากชุมชน 2.ลดเรื่องร้องเรียนจากการเก็บขนขยะ 3.ลดปัญหาเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ 4.ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยจากการปลอดถังขยะภายในชุมชน 5.คนมีวินัยในการทิ้งขยะมากขึ้น 6.ลดเวลาการจัดการ ลดค่าใช้จ่าย ซึ่งจากการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ทุกไตรมาส พบว่า ร้อยละของความพึงพอใจการให้บริการตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป มากกว่า 90
โครงการที่ 2 คือโครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า สถานีกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครขอนแก่น ตั้งอยู่บริเวณบ้านคำบอน ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น ห่างจากเขตเทศบาล 17 กม. มีพื้นที่ 98 ไร่ เริ่มใช้งานมาตั้งแต่ปี 2511 เป็นการกำจัดขยะโดยเทกอง โดยเริมเกิดปัญหาขึ้น ไม่ว่าจะเป็น พื้นที่ฝังกลบขยะไม่เพียงพอ น้ำชะขยะ และไฟไหม้กองขยะ รวมไปถึงปัญหาการเรียกร้องจากชาวบ้านบริเวณโดยรอบพื้นที่ให้ย้ายสถานีกำจัดขยะออกไป ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด คือ 1.สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ 2.ส่งเสริมให้เอกชนมาลงทุน 3.มุ่งเน้นประหยัดประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีเงื่อนไขหลัก คือ 1.เอกชนต้องเป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมด 2.ราคาค่าธรรมเนียมกำจัดขยะใหม่ไม่เกิน 250 บาท/ตัน ใน 3 ปีแรกและเพิ่มขึ้นไม่เกิน 10 % ทุก 3 ปี ถัดไป และไม่คิดค่ากำจดขยะเก่า 3.เทคโนโลยีที่นำมากำจัดขยะต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4.ระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน 20 ปี

เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้เริ่มดำเนินโครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาพื้นที่ฝังกลบขยะมีไม่เพียงพอ ช่วยแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่ฝังกลบขยะ และเป็นวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบจากมลพิษต่างๆต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสามารถนำผลผลิตที่ได้ไปใช้ประโยชน์โดยการผลิตกระแสไฟฟ้า ประกอบกับปัจจุบันความวิตกในการขาดแคลนแหล่งพลังงานอันเนื่องมาจากการบริโภคพลังงานอย่างฟุ่มเฟือย กำลังเป็นกระแสให้ประชากรโลกหันมาใช้พลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆในการผลิตและใช้พลังงานหมุนเวียน อันสอดคล้องกับ Low Carbon city ซึ่งถือเป็นนโยบายของโลกยุคใหม่และนโยบายของประเทศไทยซึ่งมีการประกาศการกำจัดขยะ เป็นวาระแห่งชาติ Thailand 4.0 และ Smart City โดยรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าลงทุนในการจัดหาพลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น
นอกจากนั้นแนวคิดในการดำเนินงานโครงการอีกอย่างหนึ่ง คือ เนื่องจากโครงการนี้ต้องอาศัยงบประมาณสนับสนุนการลงทุนเป็นจำนวนมาก เทศบาลจึงใช้รูปแบบ Privatization ในการร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อลดโครงการที่ต้องพึ่งพางบประมาณภาครัฐ ลดภาระให้รัฐบาล และสามารถตอบสนองการแก้ไขปัญหาขยะล้นเมืองได้โดยเปิดโอกาสให้เอกชนที่มีประสบการณ์เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและลงทุนเองโดยเทศบาลฯจะเป็นผู้คอยกำกับดูแลการดำเนินงาน ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากนโยบายภาครัฐ (Policy Link) ผสมผสานกับการประยุกต์ใช้นวัตกรรม องค์ความรู้ และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ การยอมรับจากประชาชนและสังคมในขับเคลื่อนโครงการ และแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่นขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดขอนแก่น ทั้งภาครัฐ เอกชน พี่น้องชุมชน และประชาชนชาวขอนแก่น ที่ได้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ซึ่งเท่ากับว่ารางวัลที่เทศบาลนครขอนแก่นได้รับนั้น เป็นรางวัลที่แสดงถึงความภาคภูมิใจของคนขอนแก่นอย่างแท้จริง

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Facebook เทศบาลนครขอนแก่น กิจกรรมเทศบาล

19 thoughts on “เทศบาลนครขอนแก่น คว้ารางวัลธรรมาภิบาล 60 ประเภทโดดเด่น

 1. Hi, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam comments? If so how do you protect against it, any plugin or anything you can recommend? I get so much lately it’s driving me insane so any assistance is very much appreciated.

 2. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 3. This web page is mostly a walk-via for all the information you wanted about this and didn’t know who to ask. Glimpse here, and also you’ll undoubtedly uncover it.

 4. Howdy! Would you mind if I share your blog with my twitter group? There’s a lot of folks that I think would really enjoy your content. Please let me know. Thank you

 5. Amazing blog! Do you have any hints for aspiring writers? I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything. Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m totally confused .. Any tips? Thanks a lot!

 6. Admiring the dedication you put into your blog and detailed information you offer. It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same outdated rehashed information. Fantastic read! I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 7. Good – I should definitely pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all tabs and related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, web site theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task..

 8. In the awesome scheme of things you receive a B- for effort and hard work. Where you misplaced me personally was in the specifics. As as the maxim goes, the devil is in the details… And that could not be much more correct at this point. Having said that, allow me say to you just what exactly did do the job. The text is actually highly persuasive and this is probably why I am taking the effort to opine. I do not make it a regular habit of doing that. Secondly, although I can certainly see the jumps in reasoning you make, I am not really certain of exactly how you appear to unite the ideas which inturn help to make the final result. For the moment I will yield to your point but trust in the future you connect the facts much better.

 9. I definitely wanted to jot down a brief remark so as to express gratitude to you for those magnificent suggestions you are posting on this website. My considerable internet research has at the end been paid with sensible suggestions to talk about with my co-workers. I would believe that we readers are rather blessed to dwell in a really good community with very many perfect individuals with very helpful ideas. I feel quite happy to have used the website and look forward to many more thrilling times reading here. Thanks a lot once more for a lot of things.

 10. This could be the right weblog for everyone who desires to discover this topic. You already know a whole lot its almost hard to argue along (not too I just would want…HaHa). You actually put a fresh spin for a topic thats been discussed for several years. Wonderful stuff, just fantastic!

 11. Hello there, I found your website via Google while searching for a related topic, your web site came up, it looks great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 12. Excellent post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Extremely useful information specifically the last part 🙂 I care for such info a lot. I was seeking this particular info for a very long time. Thank you and good luck.

 13. With every thing which seems to be building throughout this particular subject material, all your viewpoints tend to be fairly exciting. However, I beg your pardon, but I can not give credence to your whole theory, all be it exciting none the less. It looks to everyone that your opinions are actually not totally validated and in simple fact you are your self not totally certain of the point. In any case I did appreciate reading it.

 14. I have been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts in this sort of space . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this website. Reading this information So i’m glad to exhibit that I have a very just right uncanny feeling I came upon exactly what I needed. I so much for sure will make sure to do not forget this web site and give it a glance regularly.

Leave a Reply

Your email address will not be published.