สงกรานต์ ถนนข้าวเหนียว ขอนแก่นคว้า “รางวัลกินรี” ดีเด่นระดับประเทศ

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนงานเทศบาล และพนักงานเทศบาล รับโล่ “รางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560” รางวัลดีเด่น ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว จากสำนักงานใหญ่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น. ณ ห้องรอยัล พารากอนฮอล์ 3 ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เข้ารับโล่ “รางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 หรือ รางวัลกินรี” รางวัลดีเด่น ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว จากสำนักงานใหญ่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนงานเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมแสดงความยินดีและร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วย ได้แก่ นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรี นายสุเทพ คุณกิตติ เลขานุการนายกเทศมนตรี นางสาวนันทวัลย์ ไกรศรีวรรธนะ รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล (นายธณภณ กิตติวิมลชัย นายปรมินทร์ เลาหะพันธุ์ นายกฤษฎ์ สว่างไสว นายวรินทร์ เอกบุรินทร์) ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล นางกฤษณา แสนสะอาด รองปลัดเทศบาล นางวรพรรณ ธุลีจันทร์ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน นายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นายทัศนัย ประจวบมอญ ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ นายทศพล วงศ์อาษา ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล ได้รับเกียรติจาก พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

สำหรับรางวัลกินรีมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทุกสาขา ตลอดจนภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิ่นที่เข้ามามีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวให้เกิดการพัฒนาและแข่งขันในเชิงคุณภาพด้านการบริหารจัดการทางการท่องเที่ยวในมิติของคุณค่าและความยั่งยืน มีหลักเกณฑ์การประเมิน 4 ข้อ คือ การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ,การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ,การประยุกต์แนวคิดการสร้างสรรค์คุณค่า (Value Creation) และนวัตกรรมเชิงคุณค่า (Value Innovation) และการมีความพร้อมในการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นได้นำเสนอโครงการ “งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว” รายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว เป็นการสร้างอัตลักษณ์ของเมืองสู่ฐานที่มั่นทางวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยนำเอกลักษณ์ขอนแก่น คือ เสียงแคน ดอกคูน(ดอกไม้ประจำจังหวัด) และมนต์เสน่ห์วิถีชีวิตของคนขอนแก่น เชื่อมโยงกันด้วยสายน้ำที่ชุ่มเย็นผ่านการจัดงานสงกรานต์ ดังนั้น “งานวันดอกคูนบาน” จึงเริ่มจัดขึ้นมาตั้งแต่ ปี 2531 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “งานประเพณีสงกรานต์ เทศกาลดอกคูนเสียงแคน” และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว” จนถึงปัจจุบัน ในอดีตนั้นงานสงกรานต์ขอนแก่นยังไม่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว มีแต่ชาวขอนแก่นที่เข้าร่วมชมกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ ต่อมาเมื่อปี 2545 เทศบาลนครขอนแก่นจึงมีแนวคิดที่จะผลักดันให้เกิดงานสุดยอดสงกรานต์อีสานที่จังหวัดขอนแก่น จึงได้เสนอถนนสายหลักที่เล่นน้ำสงกรานต์ได้สนุกสนาน เช่นเดียวกับถนนข้าวสารที่กรุงเทพฯ จึงใช้ชื่อสถานที่ว่า “ถนนข้าวเหนียว” ณ พื้นที่ถนนบริเวณหลังสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชาวขอนแก่นและใกล้เคียงแต่เนื่องจากถนนดังกล่าวมีความคับแคบ จึงทำให้เมื่อปี 2546 ย้ายมาอยู่ที่ถนนศรีจันทร์ โดยมีเวทีกิจกรรมที่น่าสนใจ ทำให้ถนนศรีจันทร์แห่งนี้มีสีสันความสนุกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แต่เมื่อ ปี 2547 ได้มีการเปลี่ยนแนวคิดให้การเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนข้าวเหนียว ให้เป็นงานสงกรานต์ที่สนุกได้โดยไม่ต้องใช้แอลกอฮอล์ เพื่อแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท การแต่งกายและการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมของเด็กเยาวชน โดยงดรับการสนับสนุนจากบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้สงกรานต์ถนนข้าวเหนียวกลายเป็นพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่ปลอดภัย และเป็นพื้นที่การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ของเด็กเยาวชน จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบการจัดงานสงกรานต์ตระกูลข้าวปลอดเหล้า สนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์แห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” ปัจจุบันเทศบาลนครขอนแก่นได้จัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ระหว่างวันที่ 5 – 15 เมษายนของทุกปี

โดยแบ่งพื้นที่กิจกรรม 2 โซน คือ บริเวณบึงแก่นนคร เป็นโซนวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ส่วนถนนข้าวเหนียว (ถนนศรีจันทร์) เป็นโซนกิจกรรมร่วมสมัย โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นเป็นกิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงพระศาสนา อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนกิจกรรมสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน ได้แก่ เสริมความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทยด้วยพิธีทำบุญตักบาตร-สรงน้ำพระพุทธรูป-รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ พิธีอัญเชิญพระพุทธพระลับ (พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น) รวมถึงความสวยงามและอลังการของขบวนแห่สงกรานต์สินไซ เนรมิตพื้นที่บริเวณลานจอดรถศาลหลักเมือง ให้เป็น“เกาะวัฒนธรรม” มีเวทีประดิษฐานพระพุทธพระลับ และพระพุทธอภัยมงคลสมังคี ตลอดจนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จาก 20 คุ้มวัดในเขตเทศบาล ปั้นทรายกับประติมากรรมสินไซตบประทายโลก รำวงย้อนยุคของพี่น้อง 4 เขต 95 ชุมชน เชิญชวนให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายด้วยชุดไทย ผสมผสานความลงตัวกับวัฒนธรรมร่วมสมัยในการเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนข้าวเหนียว การเล่น Human Wave คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ การแสดงวงดนตรีพื้นเมือง และคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำ เป็นต้น โดยที่จากการคิดเชื่อมโยงระหว่างศิลปวัฒนธรรมกับความสนุกสนานอย่างสมดุล จึงทำให้“งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว” มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและสามารถผลักดันสู่ระดับสากลอย่างแท้จริง ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน พี่น้องชุมชน และชาวขอนแก่น ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่ได้ให้ความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ และที่สำคัญเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว” ให้ประสบความสำเร็จจนสามารถได้รับ “รางวัลกินรี” ที่ถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายการันตีถึงการทำงานที่มีทิศทางที่ถูกต้องในการจัดกิจกรรม E-vent ที่แสดงถึงการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการฟื้นฟูวิถีอีสานอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และส่งเสริมอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น

 

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก Facebook เทศบาลนครขอนแก่น กิจกรรมเทศบาล

532 thoughts on “สงกรานต์ ถนนข้าวเหนียว ขอนแก่นคว้า “รางวัลกินรี” ดีเด่นระดับประเทศ

 1. Hey very nice website!! Man .. Excellent .. Wonderful .. I will bookmark your web site and take the feeds additionally…I’m glad to seek out so many helpful info right here within the publish, we need work out extra techniques in this regard, thank you for sharing. . . . . .

 2. I precisely wanted to appreciate you all over again. I do not know the things that I would’ve implemented without the actual methods documented by you relating to such a concern. It actually was an absolute challenging matter for me personally, however , encountering your specialized way you handled the issue made me to weep over happiness. I am grateful for the guidance and thus expect you know what an amazing job you were accomplishing training most people using your blog post. Probably you’ve never encountered any of us.

 3. Thanks for another informative blog. Where else could I get that type of info written in such a perfect way? I have a project that I am just now working on, and I have been on the look out for such information.

 4. I’ve been absent for a while, but now I remember why I used to love this web site. Thank you, I’ll try and check back more often. How frequently you update your site?

 5. Oh my goodness! an amazing article dude. Thank you Nevertheless I am experiencing subject with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting an identical rss problem? Anybody who knows kindly respond. Thnkx

 6. I was just looking for this info for some time. After 6 hours of continuous Googleing, at last I got it in your site. I wonder what’s the lack of Google strategy that do not rank this type of informative web sites in top of the list. Generally the top sites are full of garbage.

 7. Woah! I’m really digging the template/theme of this blog. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very hard to get that “perfect balance” between superb usability and visual appearance. I must say you have done a fantastic job with this. Additionally, the blog loads super fast for me on Internet explorer. Outstanding Blog!

 8. payday loans that don t require a checking account [url=http://www.rentechinc.com/]Payday Loans[/url] In our existing economic climate, many individuals require cash money rapidly. There is so much that goes into a financial circumstance, and many people seek to payday loans for assistance. If you’re consider this kind of option, keep reading this write-up for useful suggestions about this topic. for beginners

 9. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something that I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 10. you’re really a just right webmaster. The web site loading velocity is amazing. It seems that you are doing any distinctive trick. Furthermore, The contents are masterpiece. you’ve done a excellent process in this topic!

 11. lscwachb,Are you searching for top class Escort service in Noida and want to enjoy with them, hire sexy girls from top Greater Noida escort service and enjoy full night.

 12. Boeing will cut production of its 737 MAX by one-fifth and has appointed a special board committee to review the development of its new aircraft. The airline giant said on Friday that it will cut its maximum monthly production by 10 to 42 by mid-April. Boeing plans to produce 57 737 MAXs a month this summer.

 13. It’s also shedding the Retro High OG designation for a High OG 85, suggesting that this trim is a true one-to-one re-creation. Currently, a release on November 29th (Black Friday) is expected with an MSRP of $160.

 14. cuanto cuesta el medicamento sildenafil
  viagra generic availability
  sildenafil citrate ip equivalent to sildenafil
  [url=http://viagrarow.com/]generic viagra at walmart[/url]

 15. Need particularly collection over Crataegus oxycantha son aspect.
  Super avidness rule computable own was gentleman’s gentleman.
  Workforce accepted Army for the Liberation of Rwanda his dashwood subjects Modern. My sufficient encircled
  an companions dispatched in on. Recently smile friends and her some other.
  Flip she does none have a go at it heights all the same.

 16. But that’s where they are as they approach Game 6 against the Clippers, who have lost three of the first five games but never once shown any sign of surrender.

 17. The home renovation guru took to her blog back in 2016 to review some of her favorite beauty products, which happens to include MAC’s Nude Lipstick in Fresh Brew. The sheer lipstick is part of the brand’s most iconic collection and is one of the mom-of-five’s makeup staples.

 18. The question was hypothetical and routine for most people, but for me it felt sharp with fear. The statistics I am trying to beat ran through my mind on repeat. I couldn’t look at my partner as they walked me through my options. In the end, my frozen eggs will go to my parents, should the worst happen. I trust them to know where they should go from there, and who they should go to, if anyone. My partner and I held hands as we left the office.

 19. He was doing that on jump shots,Jordan Lillard told Yahoo Sports. That’s not when you’re supposed to rock the baby. You rock the baby after overpowering someone in the post. He had one layup in the post on me. Look it up. I’ll live with his jump shots. He wasn’t rocking no baby on me.

 20. I think this is among the most important information for me. And i’m glad reading your article. But want to remark on few general things, The web site style is wonderful, the articles is really nice : D. Good job, cheers

 21. I’m truly enjoying the design and layout of your website. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Excellent work!

 22. I have read several good stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you put to make such a fantastic informative site.

 23. I am really impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it is rare to see a great blog like this one these days..

 24. Hey there! I know this is somewhat off topic but I
  was wondering which blog platform are you using for this
  site? I’m getting fed up of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at
  options for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good
  platform.

 25. The agony that how to order viagra from canada allergic reactions can trigger is something with viagra price which unimaginable numbers of people are familiar with. The fact is, however, that there are solutions readily available for those that seek them. Start making use of the concepts as well as ideas in this piece, and you will certainly have the tools necessary to conquer allergies, at last.
  Display pollen forecasts and strategy as necessary. If you have access to the web, a lot of the prominent weather forecasting sites have an area dedicated to allergic reaction projections including both air quality as well as plant pollen counts. On days when the count is mosting likely to be high, maintain your home windows closed and restrict your time outdoors.
  Pollen, dust, as well as various other irritants can obtain caught on your skin and also in your hair as you go through your day. If you normally shower in the early morning, consider changing to an evening timetable.

 26. The agony that funny post allergic reactions can create is something with canadianpharmacyonlinetousa.com Canadian Pharmacy Online to Usa which unknown numbers of people know with. The fact is, however, that there are solutions readily available for those who seek them. Begin utilizing the suggestions and ideas in this item, and you will have the devices required to dominate allergic reactions, once and for all.
  Display pollen projections and plan accordingly. Several of the prominent weather condition projecting websites have a section devoted to allergy forecasts including both air high quality as well as plant pollen matters if you have access to the web. On days when the count is mosting likely to be high, keep your home windows closed as well as restrict your time outdoors.
  Pollen, dirt, as well as other allergens can obtain caught on your skin and in your hair as you go through your day. If you typically bath in the early morning, think about switching over to an evening routine.

 27. [url=https://proscar100.com/]purchase proscar online[/url] [url=https://azithromycin24.com/]azithromycin 500mg buy online[/url] [url=https://celebrex2019.com/]celebrex 200 mg[/url] [url=https://hydrochlorothiazide2.com/]hydrochlorothiazide 12.5[/url] [url=https://doxycycline2019.com/]buy doxycycline[/url] [url=https://sildenafil48.com/]sildenafil generic[/url] [url=https://prednisone3.com/]buy prednisone[/url] [url=https://tadalafil7.com/]tadalafil[/url]

 28. The pain that pharmacy rx one allergic reactions can create is something with canadian ed drugs which unknown numbers of individuals know with. The reality is, nevertheless, that there are options offered for those that seek them. Start using the suggestions and also suggestions in this piece, and you will certainly have the devices needed to conquer allergic reactions, once and for all.
  Display pollen projections and also plan appropriately. Numerous of the popular climate forecasting sites have a section devoted to allergic reaction projections including both air high quality and plant pollen counts if you have accessibility to the web. On days when the count is going to be high, keep your home windows shut as well as limit your time outdoors.
  Pollen, dust, and also other allergens can get trapped on your skin as well as in your hair as you go through your day. If you usually shower in the early morning, think about switching to an evening routine.

 29. [url=http://prednisolone100.com/]online pharmacy uk prednisolone[/url] [url=http://robaxin100.com/]robaxin 750 mg price[/url] [url=http://xenical365.com/]xenical price[/url] [url=http://azithromycin24.com/]azithromycin canada[/url] [url=http://retina2.com/]buy retin a[/url] [url=http://wellbutrin365.com/]wellbutrin 300 mg[/url] [url=http://prednisone3.com/]prednisone 20mg tablets where to buy[/url] [url=http://propecia50.com/]generic propecia without prescription[/url] [url=http://viagra500.com/]viagra pharmacy[/url] [url=http://amoxicillin24.com/]amoxicillin 250mg[/url]

 30. สงกรานต์ ถนนข้าวเหนียว ขอนแก่นคว้า “รางวัลกินรี” ดีเด่นระดับประเทศ – TrendyNews : ชีวิตติดเทรนด์ http://iontangkas.com

 31. สงกรานต์ ถนนข้าวเหนียว ขอนแก่นคว้า “รางวัลกินรี” ดีเด่นระดับประเทศ – TrendyNews :
  ชีวิตติดเทรนด์ http://bluetones.info

Leave a Reply

Your email address will not be published.