“คนอีสาน” ในอดีต ใช้ผ้าซิ่น ห่อคัมภีร์ใบลาน

พวกเราใช้คำว่า “คนอีสาน” หรือ “อีสาน” ในความหมายที่เป็นประดิษฐกรรมทางการเมืองและวัฒนธรรมสมัยใหม่ (modern geopolitical and cultural construct) ของดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขง ซึ่งถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐไทยสมัยใหม่อย่างถาวรในสมัยรัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นต้นมา ในที่นี้ “คนอีสาน” มีความหมายเฉพาะคนที่พูดภาษาลาว มีรากเหง้าวัฒนธรรมและชุมชนทางวัฒนธรรมในจินตนาการดั้งเดิมคล้ายคลึงกับคนลาวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่อพยพมาจากดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง เช่น ภูไท โซ้/โส่ง ไทดำ ย้อ ฯลฯ คนอีสานเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดในดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยกเว้นบางจังหวัดในเขตอีสานใต้ เช่น นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ซึ่งมีประชากรในกลุ่มชาติพันธุ์ไท โคราช เขมร ส่วย และกูย/กุย อาศัยอยู่อย่างหนาแน่น

 

 

 

 

ผ้าซิ่น ของผู้หญิงกับคัมภีร์ใบลานของคนอีสานในอดีตเกี่ยวข้องกันได้อย่างไร ทำไมคนอีสานสมัยหนึ่งจึงใช้ผ้าซิ่นห่อคัมภีร์ใบลานอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งบรรจุเอาองค์ความรู้ทางศาสนธรรม ตำรายาโบราณ และนิทานชาดกพื้นบ้านที่ถ่ายทอดกันมาหลายชั่วอายุ วัสดุทางวัฒนธรรมสองชิ้นมาจากต่างบริบทกันอย่างสิ้นเชิงในโลกทัศน์ทางวัฒนธรรมของคนอีสาน และคนกลุ่มอื่นที่มีวัฒนธรรมใกล้ชิดกัน เช่น คนลาวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คนเมืองในล้านนา หรือคนสยามในดินแดนภาคกลาง ถูกนำมาอยู่รวมกันอย่างใกล้ชิดได้อย่างไร อะไรคือวิธีคิดหรือตรรกะทางวัฒนธรรมที่อยู่เบื้องหลังความเชื่อและประเพณีดังกล่าว

ในความเป็นจริงแล้วความเชื่อและประเพณีการใช้ผ้าซิ่นห่อคัมภีร์น่าจะเป็นเรื่องแปลกประหลาดอย่างมาก เพราะวัสดุชิ้นหนึ่งได้รับการจัดวางไว้ให้เป็นของสูงและศักดิ์สิทธิ์ และได้รับการเก็บรักษาในปริมณฑลทางศาสนาและอำนาจของผู้ชายมาโดยตลอด ส่วนอีกชิ้นหนึ่งเป็นวัสดุและสิ่งของเครื่องใช้ทางโลกย์ เกิดจากฝีมือ และแรงงานของผู้หญิง และใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มร่างกายท่อนล่างของผู้หญิง

 

 

 

 

 

 

 

แต่ในความเป็นจริงคนอีสานได้สร้างข้อยกเว้นหรือกฎเกณฑ์พิเศษขึ้น โดยการอนุญาตให้ทำได้ เพราะผู้หญิงบวชเรียนสืบทอดพระศาสนาไม่ได้ การทานงานฝีมือที่ดีที่สุดและงดงามที่สุดอาจจะเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้หญิงได้บุญได้กุศลตามความเชื่อทางพุทธศาสนาแบบพื้นบ้าน

พวกเราคิดว่าการตีความแบบสัญลักษณ์นิยมและโครงสร้างนิยมนั้นหยุดนิ่ง ตายตัวและคงที่เกินไป กำหนดตัวสัญลักษณ์กับความหมายทางวัฒนธรรมค่อนข้างจะเป็นสากลนิยม มีขอบเขตกว้างขวาง และอธิบายความเฉพาะเจาะจงของพื้นที่ทางวัฒนธรรมได้จำกัด

สมมติว่าเราพิจารณา “ผ้าซิ่นห่อคัมภีร์” แบบโครงสร้างหน้าที่นิยม เราจะได้ความหมายทางวัฒนธรรมของความเชื่อและแนวปฏิบัตินี้ว่าอย่างไร จะเกิดปัญหาทางทฤษฎีขึ้นหรือไม่

ในอดีตข้อเสนอหลักทางวิชาการเกี่ยวกับบทบาททางเพศในสังคมไทย รวมทั้งสังคมอีสานส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยการนำเสนอความช่วยเหลือเกื้อกูลกันของทั้งสองเพศในสังคม บทบาททางวัฒนธรรมมักจะได้รับการแบ่งแยกอย่างชัดเจน แต่ก็มีกลไกทางความเชื่อทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และสถาบันต่างๆ ในสังคมคอยช่วยสร้างความรอมชอมและสร้างความสมดุลระหว่างเพศ ถึงกระนั้นก็ตามนักวิชาการที่ได้รับอิทธิพลของทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยมมักจะมีแนวโน้มพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างเพศหญิง-ชายในสังคมไทยแบบแยกขั้ว แยกบทบาททางเพศออกจากกัน และแยกบทบาททางสังคมดังกล่าวออกจากพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และสังคมวัฒนธรรม ผลที่ได้มักจะออกมาในลักษณะที่ว่า ชายไทยมีบทบาทสำคัญในกิจกรรมทางการเมืองและราชการ ส่วนหญิงไทยอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน และมีบทบาทสำคัญในกิจกรรมการผลิต ทั้งในครัวเรือนและสังคม ยกตัวอย่างเช่น งานศึกษาของ Kirsch (๑๙๘๒, ๑๙๘๕) ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงอาจจะตรงข้าม หรือมีรายละเอียดที่ซับซ้อนและเฉพาะเจาะจงมากกว่าการสรุปรวบยอดข้างต้น

ในสังคมไทยปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ทั้งลูกผู้ชายและลูกผู้หญิงจำนวนมาก เช่น นักมวย หนุ่มสาวโรงงาน โสเภณี ฯลฯ ต่างก็ดิ้นรนหางานและหาเงินเพื่อปากท้องของตนเองและครอบครัวด้วยกันทั้งสิ้น

 

 

 

 

 

 

“ห่อคัมภีร์ด้วยผ้าซิ่น” ในวัฒนธรรมอีสาน

พวกเราคิดว่าหนทางหนึ่งที่จะทำความเข้าใจความสำคัญของคัมภีร์ใบลานในสังคมอีสาน โดยเฉพาะยุคก่อนหน้าการปฏิรูปหัวเมืองและการจัดการศึกษาพื้นฐานแห่งชาติในสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นต้นมา ก็คือเราควรจะมองว่าคัมภีร์ใบลานคือ “หนังสือของคนอีสานในอดีต” หนังสือเหล่านี้ต้องการการดูแลรักษาด้วยความเชื่อและข้อปฏิบัติพิเศษ เพราะวัสดุที่ใช้เป็นวัสดุธรรมชาติ เปราะบางและไม่คงทน นอกจากนี้องค์ความรู้ที่บรรจุไว้ในหนังสือเหล่านั้นมีความพิเศษอยู่ในตัวเอง คนที่จะเขียน อ่าน หรือใช้ประโยชน์จากหนังสือเหล่านี้ได้มีเฉพาะคนที่รู้หนังสือ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพระสงฆ์ เจ้านาย และผู้ชายที่ได้มีโอกาสบวชเรียน

ดังนั้นคัมภีร์ใบลานแท้ที่จริงก็คือหนังสือของคนอีสานและคนไทยในยุคสมัยก่อนหน้าอิทธิพลของเทคโนโลยีสิ่งพิมพ์สมัยใหม่ ส่วนผ้าทอโดยเฉพาะผ้าซิ่นที่ผู้หญิงทานให้วัดหรือปราชญ์ผู้รู้ใช้ห่อคัมภีร์อาจเปรียบเทียบได้กับเครื่องห่อหุ้มปกหนังสือ พลาสติกเคลือบปกหนังสือ หรือวัสดุอื่นๆ ที่ช่วยรักษาตัวหนังสือสมัยใหม่ให้คงทน เก็บรักษาไว้อ่านหรือใช้ประโยชน์ได้นานๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณภาพและข้อมูล : silpa-mag.com

 

912 thoughts on ““คนอีสาน” ในอดีต ใช้ผ้าซิ่น ห่อคัมภีร์ใบลาน

 1. Instead of years,cours bitcoin the investment banking sector has prided itself on the idea that it is very meritocratic. Those who labour adamantine be heir to, and those who don’t net chucked excuse brief if they don’t produce the grade. Recent fact-finding, however, has shown that the perseverance is dominated past people civilized at hermit-like schools and Ivy League/Oxbridge universities, as well as those from aristocrats middle presence backgrounds.

 2. This currency soared up to as good as $20k per conceive, this went down again to all over $7.5k recently. Considering it has already shown how weighty it ici le cours du bitcoin may be appropriate, exclusively after contemporarily, it is making uncountable investors transfer consideration. A army of the other digital currencies tease yet to assay themselves. In actuality, some of them are viewed like penny stocks.

 3. Without considering his knowledge and exuberance, Sherman isn’t interested in giving investment recommendation: Crypto: le cours du bitcoin “Who knows,” he says, “You look over up, you perceive great things nearby some, you get wind of awful things around others, they fluctuate throughout the day. It is such an unpredictable market.”

 4. Common Network has the concept cours du bitcoin graphiques btc of followers and followings and friends, this is the rationale of it. In Socnet you normally advise an update on your nourish and your prot‚g‚e may post criticism, or like it, and so on.

  Here is a scintilla of both.

 5. I was looking concerning seven pieces of The religious ministry in Elodea, but two pieces of rest is not in any degree found.
  In my PC, it does not feel to appear.
  I clich‚ cours bitcoin an animation to confirm it.
  Then it was within easy reach here, but is not found. (cf. photograph)

 6. FCFF as discussed in group refers to band valuation. So in that ambiance you upon the outright FCFF of the entire troop (which is surely the abridge of each asset’s FCFF, but you are getting FCFF off fiscal statements as opposed to each asset’s P&L) and then you apply DCF to cours ethereum pick up TEV, minus net difficulties, etc. If you denial I said we generally don’t like FCFE because of the proficiency to manipulate your plexus borrowings and so, transform the value arbitrarily. At any rate, in the if it should happen of plan wealth (power plants and mines after definite), the in hock changes (amortization) is chiefly prearranged and doesn’t switch, so the capability faculty to manoeuvre the numbers is not there.

 7. Like sway fiat money, they are not redeemable at a definite rebuke fit any commodity cours bitcoin cours btc or other money. Unlike government fiat folding money, there is no issuer with volition to increment the volume at any time. In the in the event that of Bitcoin, the mob of Bitcoin units is programmed to flourish at slow and known rate. In the trunk of Ripple, the clip antagonist, all the Ripple units to be made were made at the start.

 8. I’ve been using class-to-class spacing and templates. The copper discharge regularly fills totally according to the defined rules.
  In certain areas, I would like to override the class-to-class rules and cause smaller spacings. So I comment suivre le cours du bitcoin delineate an area with “override within section / Railroad and Via styles…” arrangement and another class-to-class judge appropriate for this area.

 9. But they’re extravagant as all fuck and resolution HAPPILY and CALCULATINGLY stock you a completely under-spec server as far as something top dollar.
  Years ago, we’d outgrown the whilom server we’d bought from them.
  We’d been paying $600/month for something that a suivre sur le cours du bitcoinwas barely a jumped up workstation.
  We got bumped to a dual processor motor (which was superior but not high-priority), but injure up with but TO A CERTAIN more disk space (2x160GB drives in RAID1) for the benefit of $1000 a month after everything.

 10. I just want to tell you that I’m beginner to blogging and site-building and really liked this website. Very likely I’m planning to bookmark your website . You certainly have perfect stories. Thank you for revealing your web site.

 11. I need to reveal some gratitude to you for bailing me out of this sort of dilemma. Due to undergoing the world-wide-web and obtaining methods which are not useful, I believed my whole life was done. Existing without the solutions to the issues you have actually solved as an outcome of this article is a significant case, and also the kind that could have detrimentally harmed my occupation if I had not encountered your website. Your excellent capability and also compassion in maneuvering all the details served. I do not know what I would have done if I had not bumped into such a topic such as this. I have the ability to now look ahead to my future. Thanks very much for your top quality and result oriented guide. I won’t reconsider to suggest your internet blog site to any kind of individual that would such as ideas on this topic.

 12. It is really difficult to discover points nowadays. There are just a few websites that provide this sort of info out to the general public. I value that our Government site deal this details for us. Will you be giving out any more information in the future on this topic?

 13. Hello, i think that i noticed you visited my site thus i got here to return the favor?.I’m trying to to find things to enhance my site!I suppose its adequate to make use of some of your ideas!!

 14. Hi there! I simply wish to give you a huge thumbs up for the great information you’ve got right here on this post. I will be returning to your website for more soon.

 15. you are in point of fact a just right webmaster. The site loading velocity is incredible. It kind of feels that you are doing any unique trick. Also, The contents are masterpiece. you’ve performed a fantastic activity on this topic!

 16. This comment may be a little long yet I want to say how much I enjoyed your short article post. Have actually been trying to find info on a group of topics and your website has actually provided me an excellent amount of material that I can make use of. Will you have various other posts on this and also or related subjects in the future? I would value any kind of various other pieces of info you could have.

 17. Hello there, I found your site by way of Google whilst looking for a comparable matter, your web site came up, it seems good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 18. Hi there, I discovered your blog by the use of Google even as looking for a similar matter, your site got here up, it seems good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 19. Howdy, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam feedback? If so how do you stop it, any plugin or anything you can advise? I get so much lately it’s driving me mad so any assistance is very much appreciated.

 20. Simply wish to say your article is as surprising. The clarity in your post is just cool and i could assume you’re an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the gratifying work.

 21. Hi, i feel that i saw you visited my web site thus i got here to return the favor?.I am attempting to find issues to improve my site!I suppose its good enough to make use of a few of your ideas!!

 22. This design is steller! You obviously know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Fantastic job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 23. Awesome blog! Do you have any recommendations for aspiring writers? I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m completely confused .. Any recommendations? Kudos!

 24. Oh my goodness! Awesome article dude! Many thanks, However I am experiencing difficulties with your RSS. I don’t know the reason why I am unable to subscribe to it. Is there anybody else having identical RSS problems? Anyone that knows the solution can you kindly respond? Thanx!!

 25. I simply wanted to leave a quick discuss your blog post today. I have actually gotten on your website a couple of times over the last couple of months and have actually found most of your articles well composed as well as insightful. I am wondering if your website accepts guest blog posts or short articles as I have passion in this specific niche as well as would agree to add to your site.

 26. I have to point out my love for your generosity in support of men who should have help on your content. Your personal commitment to getting the solution around had become surprisingly beneficial and has without exception empowered others much like me to arrive at their dreams. The useful information means much to me and somewhat more to my fellow workers. With thanks; from all of us.

 27. Pretty component to content. I just stumbled upon your site and in accession capital to claim that I acquire in fact enjoyed account your weblog posts. Any way I’ll be subscribing on your feeds or even I fulfillment you access persistently fast.

 28. Pretty element of content. I simply stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your weblog posts. Anyway I will be subscribing for your feeds and even I achievement you access constantly rapidly.

 29. Attractive portion of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to say that I acquire in fact loved account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing in your augment or even I success you get entry to constantly rapidly.

 30. Pretty portion of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to claim that I get in fact enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you get entry to persistently fast.

 31. you’re in reality a just right webmaster. The website loading speed is incredible. It seems that you are doing any unique trick. In addition, The contents are masterpiece. you have performed a great task in this topic!

 32. I don’t know if it’s just me or if perhaps everybody else encountering problems with your site. It appears like some of the written text on your posts are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them too? This may be a problem with my web browser because I’ve had this happen before. Thank you

 33. Great goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too excellent. I really like what you’ve acquired here, certainly like what you are stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it smart. I cant wait to read far more from you. This is really a great site.

 34. You really make it appear so easy along with your presentation however I to find this topic to be actually something that I feel I might by no means understand. It kind of feels too complicated and extremely huge for me. I’m taking a look ahead on your subsequent publish, I’ll try to get the hang of it!

 35. You actually make it appear really easy with your presentation however I to find this matter to be actually one thing that I believe I might never understand. It seems too complicated and very broad for me. I am taking a look ahead in your subsequent publish, I’ll attempt to get the cling of it!

 36. I just like the helpful information you supply on your articles. I will bookmark your weblog and check once more here regularly. I am somewhat sure I will learn many new stuff proper right here! Best of luck for the next!

 37. I like the valuable information you provide for your articles. I will bookmark your blog and test again here frequently. I’m quite certain I will be told a lot of new stuff proper right here! Good luck for the next!

 38. Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit and sources back to your webpage? My blog site is in the exact same niche as yours and my visitors would certainly benefit from some of the information you provide here. Please let me know if this ok with you. Cheers!

 39. Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit and sources back to your weblog? My website is in the exact same area of interest as yours and my visitors would certainly benefit from a lot of the information you provide here. Please let me know if this alright with you. Thanks a lot!

 40. After examine just a few of the blog posts on your website now, and I actually like your approach of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site record and will likely be checking back soon. Pls try my web site as effectively and let me know what you think.

 41. Pingback: Balenciaga UK
 42. Pingback: Cheap NFL Jerseys
 43. Pingback: Nike Air Max
 44. hello!,I love your writing so a lot! share we be in contact more about your post on AOL? I need an expert on this area to resolve my problem. Maybe that’s you! Taking a look forward to see you.

 45. I do not know whether it’s just me or if everybody else encountering issues with your blog. It looks like some of the text on your posts are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them too? This could be a issue with my browser because I’ve had this happen previously. Many thanks

 46. I am no longer positive the place you’re getting your information, but great topic. I must spend a while learning more or working out more. Thanks for excellent information I was looking for this information for my mission.

 47. Pingback: Yeezy 350
 48. Pingback: Jordan Shoes 2018
 49. Pingback: Yeezy
 50. Pingback: Nike VaporMax
 51. I’ve been surfing online more than 3 hours these days, but I by no means found any fascinating article like yours. It is pretty price enough for me. Personally, if all web owners and bloggers made just right content as you did, the net shall be much more useful than ever before.

 52. Pingback: Balenciaga UK
 53. Dressed in a clean combination of White and Metallic Gold with an icy blue outsole, this hoops-ready creation comes equipped with an “Apollo Missions” monicker and serves as a nod to the Apollo 11 flight crew. Keeping with the rest of the celestial collection,

 54. Don’t complain that some exchanges let the BSV delist and try to cite the rules of freedom of speech or appeal. These methods do not work in the private sector unless you invest or use the decentralized exchange DEX. In addition, the purpose of cryptocurrency is to allow us to enter a society where freedom, association, ideology.

 55. Pingback: Nike
 56. Howdy very cool blog!! Man .. Excellent .. Amazing .. I’ll bookmark your website and take the feeds also…I’m glad to find numerous useful information here in the post, we need work out extra strategies on this regard, thank you for sharing. . . . . .

 57. Boa noite turma, provavelmente disparar um torpedo web gratuito está cada vez mais difícil devido a restrição das operadoras de telefone. Há ainda serviços de terceiros (sites) que prometem entregar meu SMS mas quase nunca chegam ao usuário final. Alguns como o Mundo oi e o Oi Torpedo funcionam mas e para as outras operadoras? E os que prometem que enviam e nada chega. Para onde está indo as meus SMS? E para a Tim, Vivo? Alguma Idéia? Ou significa ter de desembolsar?. É só um desabafo, realmente está difícil achar bons sites para enviar SMS de graça.

 58. Hi there are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you require any html coding expertise to make your own blog? Any help would be really appreciated!

 59. Brooklyn vintage Ads is a 25-volume set of ads from the 20th century(late 1800’s to 1950),Great for the Brooklyn history buff or advertiser in your life, get a glimpse back on a lot of new inventions and products,and check out the food and cloths prices.. This set features advertising from some of the most prestigious companies of the day. See if you can spot a few who still produce products 100 years later. OVER 300 ADS IN EACH BOOK, no two books are the same, ads are randomly selected..

 60. Drinks,TV & Electronics,Movies & Entertainment,Food,Furniture,Household,Jewelry & Watches,Kids & Babies,Medicine,Music ,Oil& Gas,Perfume,,Restaurants,Shaving, Sports,Cigarettes & Tobacco,Tools & Gadgets,Toys,Transportation,Travel,Want ads,For Sale, Apts to Let cars for sale and many more!!

 61. Brooklyn vintage Ads is a 25-volume set of ads from the 20th century(late 1800’s to 1950),Great for the Brooklyn history buff or advertiser in your life, get a glimpse back on a lot of new inventions and products,and check out the food and cloths prices.. This set features advertising from some of the most prestigious companies of the day. See if you can spot a few who still produce products 100 years later. OVER 300 ADS IN EACH BOOK, no two books are the same, ads are randomly selected..

 62. Here are just a few categories, Super Market Ads,Airlines & Aircraft,Alcohol,Beauty & Hygiene,Books & Magazines,Candy,Cars,Celebrities,Clothes,Coke,Phone & Communication,

 63. Drinks,TV & Electronics,Movies & Entertainment,Food,Furniture,Household,Jewelry & Watches,Kids & Babies,Medicine,Music ,Oil& Gas,Perfume,,Restaurants,Shaving, Sports,Cigarettes & Tobacco,Tools & Gadgets,Toys,Transportation,Travel,Want ads,For Sale, Apts to Let cars for sale and many more!!

 64. Brooklyn vintage Ads is a 25-volume set of ads from the 20th century(late 1800’s to 1950),Great for the Brooklyn history buff or advertiser in your life, get a glimpse back on a lot of new inventions and products,and check out the food and cloths prices.. This set features advertising from some of the most prestigious companies of the day. See if you can spot a few who still produce products 100 years later. OVER 300 ADS IN EACH BOOK, no two books are the same, ads are randomly selected..

 65. Drinks,TV & Electronics,Movies & Entertainment,Food,Furniture,Household,Jewelry & Watches,Kids & Babies,Medicine,Music ,Oil& Gas,Perfume,,Restaurants,Shaving, Sports,Cigarettes & Tobacco,Tools & Gadgets,Toys,Transportation,Travel,Want ads,For Sale, Apts to Let cars for sale and many more!!

 66. Drinks,TV & Electronics,Movies & Entertainment,Food,Furniture,Household,Jewelry & Watches,Kids & Babies,Medicine,Music ,Oil& Gas,Perfume,,Restaurants,Shaving, Sports,Cigarettes & Tobacco,Tools & Gadgets,Toys,Transportation,Travel,Want ads,For Sale, Apts to Let cars for sale and many more!!

 67. Brooklyn vintage Ads is a 25-volume set of ads from the 20th century(late 1800’s to 1950),Great for the Brooklyn history buff or advertiser in your life, get a glimpse back on a lot of new inventions and products,and check out the food and cloths prices.. This set features advertising from some of the most prestigious companies of the day. See if you can spot a few who still produce products 100 years later. OVER 300 ADS IN EACH BOOK, no two books are the same, ads are randomly selected..

 68. Brooklyn vintage Ads is a 25-volume set of ads from the 20th century(late 1800’s to 1950),Great for the Brooklyn history buff or advertiser in your life, get a glimpse back on a lot of new inventions and products,and check out the food and cloths prices.. This set features advertising from some of the most prestigious companies of the day. See if you can spot a few who still produce products 100 years later. OVER 300 ADS IN EACH BOOK, no two books are the same, ads are randomly selected..

 69. Here are just a few categories, Super Market Ads,Airlines & Aircraft,Alcohol,Beauty & Hygiene,Books & Magazines,Candy,Cars,Celebrities,Clothes,Coke,Phone & Communication,

 70. Here are just a few categories, Super Market Ads,Airlines & Aircraft,Alcohol,Beauty & Hygiene,Books & Magazines,Candy,Cars,Celebrities,Clothes,Coke,Phone & Communication,

 71. Brooklyn vintage Ads is a 25-volume set of ads from the 20th century(late 1800’s to 1950),Great for the Brooklyn history buff or advertiser in your life, get a glimpse back on a lot of new inventions and products,and check out the food and cloths prices.. This set features advertising from some of the most prestigious companies of the day. See if you can spot a few who still produce products 100 years later. OVER 300 ADS IN EACH BOOK, no two books are the same, ads are randomly selected..

 72. Brooklyn vintage Ads is a 25-volume set of ads from the 20th century(late 1800’s to 1950),Great for the Brooklyn history buff or advertiser in your life, get a glimpse back on a lot of new inventions and products,and check out the food and cloths prices.. This set features advertising from some of the most prestigious companies of the day. See if you can spot a few who still produce products 100 years later. OVER 300 ADS IN EACH BOOK, no two books are the same, ads are randomly selected..

 73. Drinks,TV & Electronics,Movies & Entertainment,Food,Furniture,Household,Jewelry & Watches,Kids & Babies,Medicine,Music ,Oil& Gas,Perfume,,Restaurants,Shaving, Sports,Cigarettes & Tobacco,Tools & Gadgets,Toys,Transportation,Travel,Want ads,For Sale, Apts to Let cars for sale and many more!!

 74. Link exchange is nothing else however it is simply placing
  the other person’s web site link on your page at proper place and
  other person will also do similar in support of
  you.

 75. Howdy! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting fed up of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

 76. Thanks for the several tips contributed on this web site. I have noticed that many insurance agencies offer consumers generous reductions if they opt to insure several cars together. A significant quantity of households have several cars these days, specifically those with old teenage children still residing at home, and also the savings on policies could soon begin. So it pays off to look for a good deal.

 77. I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back in the future. Cheers

 78. Pet Express is Sri Lanka’s most trusted and leading IATA & IPATA certified Pet Travel specialist & worldwide service provider for relocating pets all around the world We are a professional Pet Relocation agent based in Colombo who can offer you personalized door-to-door international pet transport services in the safest and the most comfortable way. Pet Express can be your one-stop international pet travel agent for your pets moving to / from Sri Lanka. We at Pet Express, always plan your pet’s relocation process carefully and meticulously. Our pet relocation specialists have helped hundreds of pet owners to relocate their beloved pets to reach their new homes. Pet Express has unsurpassed experience in shipping pets to / from Sri Lanka, in to many different countries, and our specialist team will ensure you, that all of your Pet’s international travel requirements are met accordingly and your Pet’s journey will be planned smoothly and stress-free.

 79. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something enlightening to read?

 80. I believe that avoiding highly processed foods is a first step in order to lose weight. They might taste fine, but packaged foods contain very little nutritional value, making you eat more only to have enough vitality to get throughout the day. For anyone who is constantly eating these foods, moving over to grain and other complex carbohydrates will make you to have more vigor while consuming less. Thanks alot : ) for your blog post.

 81. I like what you guys are up to. Such smart work and reporting! Carry on with the superb works guys. I have incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my website. 🙂

 82. I have seen a lot of useful points on your website about computers. However, I’ve the thoughts and opinions that laptop computers are still not quite powerful sufficiently to be a good choice if you typically do tasks that require a great deal of power, such as video croping and editing. But for net surfing, microsoft word processing, and many other frequent computer functions they are fine, provided you never mind the tiny screen size. Thanks for sharing your thinking.

 83. Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you, However I am having difficulties with your RSS. I don’t know why I can’t subscribe to it. Is there anybody having similar RSS problems? Anyone that knows the answer can you kindly respond? Thanx!!

 84. You are so interesting! I do not believe I’ve truly read through anything like this before. So great to discover someone with genuine thoughts on this topic. Seriously.. thanks for starting this up. This website is something that is required on the internet, someone with a little originality!

 85. Thank you a bunch for sharing this with all folks you actually recognise what you’re talking approximately! Bookmarked. Kindly additionally visit my site =). We could have a hyperlink exchange contract between us!

 86. Please let me know if you’re looking for a author for your blog. You have some really great posts and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine. Please blast me an email if interested. Thanks!|

 87. Hi, I do think this is a great site. I stumbledupon it 😉 I will come back yet again since i have book-marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide others.|

 88. When someone writes an piece of writing he/she keeps the image of a user in his/her mind that how a user can be aware of it. Therefore that’s why this piece of writing is great. Thanks!|

 89. Today, I went to the beachfront with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

 90. Hi! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a marvellous job!|

 91. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering what all is required to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web savvy so I’m not 100 sure. Any suggestions or advice would be greatly appreciated. Thank you|

 92. Hey! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog post or vice-versa? My site goes over a lot of the same subjects as yours and I feel we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to shoot me an e-mail. I look forward to hearing from you! Wonderful blog by the way!|

 93. I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back later. All the best

 94. Right here is the right webpage for everyone who hopes to find out about this topic. You realize so much its almost tough to argue with you (not that I personally would want to…HaHa). You definitely put a fresh spin on a subject which has been written about for many years. Great stuff, just wonderful!|

 95. Hi, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam comments? If so how do you reduce it, any plugin or anything you can recommend? I get so much lately it’s driving me insane so any assistance is very much appreciated.|

 96. Thanks for the several tips shared on this website. I have observed that many insurance agencies offer prospects generous discount rates if they choose to insure more and more cars with them. A significant volume of households have several motor vehicles these days, particularly those with mature teenage children still living at home, plus the savings on policies might soon mount up. So it makes sense to look for a great deal.

 97. I like the valuable information you provide on your articles.

  I’ll bookmark your weblog and test once more right here regularly.
  I am relatively certain I will be told a lot of new stuff right right here!

  Best of luck for the following!

 98. Hi there, simply turned into alert to your blog via Google, and located that it’s really informative. I am going to be careful for brussels. I will be grateful for those who continue this in future. Numerous other folks will be benefited out of your writing. Cheers!|

 99. Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Thanks|

 100. I’d like to thank you for the efforts you’ve put in penning this website. I’m hoping to view the same high-grade blog posts by you later on as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my own blog now ;)|

 101. Hello my loved one! I want to say that this article is awesome, nice written and come with almost all important infos. I would like to look more posts like this .|

 102. I’ve been surfing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.|

 103. I like the valuable info you provide for your articles.
  I’ll bookmark your blog and test again here regularly.
  I’m relatively sure I will be informed a lot of new
  stuff right right here! Good luck for the next!

 104. Thank you for the good writeup. It in truth used to be a amusement account it. Glance complicated to far introduced agreeable from you! However, how could we keep in touch?|

 105. Thanks for your personal marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you are a great author. I will always bookmark your blog and definitely will come back very soon. I want to encourage continue your great posts, have a nice holiday weekend!|

 106. Hello, Neat post. There’s a problem with your website in web explorer, might test this? IE nonetheless is the marketplace leader and a large section of other people will pass over your magnificent writing because of this problem.|

 107. Thank you, I have just been looking for information about this topic for ages and yours is the greatest I’ve came upon so far. However, what about the bottom line? Are you certain concerning the source?

 108. With havin so much content and articles do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My website has a lot of exclusive content I’ve either written myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the web without my permission. Do you know any ways to help stop content from being stolen? I’d genuinely appreciate it.|

 109. I’d must test with you here. Which is not something I often do! I enjoy reading a submit that may make folks think. Additionally, thanks for permitting me to comment!

 110. My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a variety of websites for about a year and am concerned about switching to another platform. I have heard very good things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress posts into it? Any help would be really appreciated!|

 111. I have been exploring for a little bit for any high quality articles or blog posts on this sort of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. Reading this info So i’m happy to convey that I have a very good uncanny feeling I discovered just what I needed. I most certainly will make certain to don’t forget this website and give it a glance on a constant basis.

 112. Hi, Neat post. There’s a problem together with your site in web explorer, may test this? IE still is the marketplace chief and a good section of other folks will leave out your excellent writing due to this problem.|

 113. Aw, this was a really good post. Taking a few minutes and actual effort to create a great article… but what can I say… I hesitate a lot and don’t manage to get nearly anything done.|

 114. Unquestionably consider that that you said. Your favourite justification seemed to be at the internet the simplest thing to remember of. I say to you, I definitely get irked whilst folks consider worries that they just do not recognise about. You managed to hit the nail upon the top as well as outlined out the entire thing without having side effect , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thank you|

 115. Hello! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one? Thanks a lot!|

 116. Hi there, I found your site by the use of Google whilst searching for a similar topic, your site got here up, it looks good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 117. Hello there, just turned into aware of your weblog via Google, and found that it’s really informative. I am going to watch out for brussels. I will appreciate when you continue this in future. Numerous other folks will likely be benefited from your writing. Cheers!|

 118. This is the right blog for anybody who wants to find out about this topic. You understand so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want to…HaHa). You certainly put a fresh spin on a topic that has been written about for a long time. Excellent stuff, just wonderful!

 119. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something informative to read?|

 120. I just couldn’t depart your site prior to suggesting that I extremely enjoyed the usual information an individual provide on your visitors? Is gonna be again regularly to check up on new posts|

 121. I’ve been surfing online greater than three hours lately, yet I by no means found any attention-grabbing article like yours. It’s lovely worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made just right content as you probably did, the web will be a lot more helpful than ever before.|

 122. It’s actually a great and useful piece of info. I’m satisfied that you simply shared this helpful information with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.|

 123. Hello to all, I am also actually eager of learning Personal home pages programming, but I am new one, I every time used to examine articles or reviews related to Personal home page programming.

 124. Hey there! I could have sworn I’ve been to this site before but after checking through some of the post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely delighted I found it and I’ll be bookmarking and checking back frequently!|

 125. I just like the helpful information you supply in your articles. I’ll bookmark your weblog and check again right here frequently. I am reasonably certain I will be told plenty of new stuff proper here! Best of luck for the next!|

 126. Hiya, I am really glad I’ve found this info. Today bloggers publish just about gossips and web and this is really annoying. A good blog with interesting content, this is what I need. Thank you for keeping this web-site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can’t find it.

 127. I have discovered that rates for internet degree pros tend to be an awesome value. For example a full College Degree in Communication from The University of Phoenix Online consists of 60 credits with $515/credit or $30,900. Also American Intercontinental University Online offers a Bachelors of Business Administration with a full school requirement of 180 units and a cost of $30,560. Online degree learning has made getting the higher education degree much simpler because you could earn your degree through the comfort of your abode and when you finish working. Thanks for all tips I have really learned from your web-site.

 128. Does your website have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to send you an email. I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it develop over time.|

 129. Heya i’m for the primary time here. I found this board and I find It really useful & it helped me out much. I’m hoping to offer something back and help others like you helped me.|

 130. Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently quickly.|

 131. I have learned many important things via your post. I will also like to convey that there can be situation that you will obtain a loan and don’t need a co-signer such as a Federal Student Aid Loan. But if you are getting credit through a regular bank or investment company then you need to be made ready to have a co-signer ready to assist you. The lenders are going to base any decision using a few aspects but the biggest will be your credit score. There are some creditors that will additionally look at your work history and decide based on that but in many instances it will hinge on your rating.

 132. Hey! I could have sworn I’ve been to this website before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!|

 133. What’s up i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i read this article i thought i could also make comment due to this brilliant article.

 134. I don’t even know the way I finished up right here, however I assumed this publish used to be good. I don’t recognise who you’re but certainly you’re going to a famous blogger should you are not already. Cheers!|

 135. Hi! Quick question that’s totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My website looks weird when viewing from my iphone4. I’m trying to find a template or plugin that might be able to correct this problem. If you have any recommendations, please share. Thanks!|

 136. Howdy! This post could not be written any better! Reading through this post reminds me of my old room mate! He always kept chatting about this. I will forward this write-up to him. Pretty sure he will have a good read. Many thanks for sharing!|

 137. Many thanks to you for sharing these wonderful blogposts. In addition, the ideal travel and medical insurance system can often ease those issues that come with visiting abroad. A medical emergency can in the near future become extremely expensive and that’s sure to quickly place a financial burden on the family’s finances. Putting in place the suitable travel insurance deal prior to setting off is worth the time and effort. Thanks

 138. Thanks a bunch for sharing this with all folks you actually understand what you’re talking approximately! Bookmarked. Please also discuss with my website =). We will have a hyperlink trade agreement between us|

 139. Hello there! I could have sworn I’ve been to this site before but after reading through some of the post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely happy I found it and I’ll be bookmarking and checking back frequently!|

 140. Your style is so unique compared to other people I’ve read stuff from. Many thanks for posting when you have the opportunity, Guess I’ll just bookmark this web site.|

 141. Thanks a bunch for sharing this with all of us you actually know what you are talking about! Bookmarked. Please also visit my web site =). We could have a link exchange contract between us!

 142. Nice blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog jump out. Please let me know where you got your design. Kudos|

 143. Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how could i subscribe for a blog web site? The account helped me a applicable deal. I have been a little bit acquainted of this your broadcast offered vibrant transparent concept|

 144. I like the helpful information you supply for your articles. I’ll bookmark your blog and check once more here frequently. I am fairly sure I will learn many new stuff right here! Good luck for the following!|

 145. Just desire to say your article is as surprising. The clarity to your submit is just great and i can assume you’re knowledgeable on this subject. Well along with your permission allow me to grab your feed to stay updated with forthcoming post. Thanks one million and please carry on the gratifying work.|

 146. My brother recommended I might like this blog. He was once totally right. This publish actually made my day. You cann’t imagine just how a lot time I had spent for this information! Thank you!|

 147. I don’t even understand how I ended up here, however I thought this submit used to be great. I do not understand who you are however certainly you’re going to a well-known blogger in case you are not already. Cheers!|

 148. Hi, I do think this is an excellent blog. I stumbledupon it 😉 I am going to revisit once again since I book-marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help others.|

 149. Hello, i think that i saw you visited my weblog so i came to “return the favor”.I am attempting to find things to improve my site!I suppose its ok to use some of your ideas!!|

 150. Greetings! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog post or vice-versa? My blog goes over a lot of the same subjects as yours and I feel we could greatly benefit from each other. If you happen to be interested feel free to shoot me an email. I look forward to hearing from you! Excellent blog by the way!|

 151. Appreciate you for sharing all these wonderful posts. In addition, the best travel and also medical insurance strategy can often relieve those problems that come with vacationing abroad. A medical emergency can soon become very costly and that’s sure to quickly place a financial burden on the family finances. Putting in place the suitable travel insurance package prior to setting off is definitely worth the time and effort. Thank you

 152. What i do not understood is in fact how you are no longer actually much more smartly-liked than you may be now. You are so intelligent. You understand therefore significantly in relation to this topic, produced me in my opinion imagine it from a lot of numerous angles. Its like women and men are not interested unless it is one thing to do with Woman gaga! Your own stuffs excellent. At all times maintain it up!|

 153. Hello! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading your articles. Can you recommend any other blogs/websites/forums that cover the same subjects? Thanks for your time!|

 154. Thanks for finally talking about >“คนอีสาน” ในอดีต ใช้ผ้าซิ่น ห่อคัมภีร์ใบลาน
  – TrendyNews : ชีวิตติดเทรนด์ <Loved it!

 155. I will immediately snatch your rss as I can’t in finding your email subscription hyperlink or newsletter service. Do you have any? Kindly let me recognise so that I may subscribe. Thanks.|

 156. Excellent post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Very useful information specially the last part 🙂 I care for such info a lot. I was looking for this certain information for a very long time. Thank you and good luck.|

 157. Hello, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other than that, awesome blog!

 158. Thanks a lot for sharing this with all folks you really understand what you’re speaking approximately! Bookmarked. Please additionally consult with my website =). We may have a hyperlink exchange arrangement between us|

 159. Thank you for all of the effort on this web page. Gloria delights in carrying out investigation and it is obvious why. Almost all hear all relating to the compelling tactic you provide worthwhile solutions by means of your website and welcome participation from people on this point so my daughter has been becoming educated a great deal. Enjoy the remaining portion of the new year. You’re carrying out a glorious job.

 160. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.|

 161. One other issue is that if you are in a situation where you would not have a cosigner then you may genuinely wish to try to wear out all of your school funding options. You’ll find many grants or loans and other scholarship grants that will provide you with finances to support with school expenses. Thanks a lot for the post.

 162. When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get several e-mails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks a lot!|

 163. Simply desire to say your article is as astonishing. The clarity in your publish is simply great and i can think you’re an expert on this subject. Fine together with your permission allow me to clutch your RSS feed to stay updated with coming near near post. Thank you one million and please continue the enjoyable work.|

 164. Heya i’m for the first time here. I came across this board and I in finding It really useful & it helped me out much. I hope to provide something back and aid others like you helped me.|

 165. keep up the superb piece of work, I read few content on this internet site and I believe that your weblog is really interesting and contains sets of wonderful information.

 166. Simply wish to say your article is as astounding. The clearness on your post is simply nice and i can assume you are an expert on this subject. Well with your permission let me to seize your feed to keep up to date with coming near near post. Thanks a million and please keep up the rewarding work.|

 167. I don’t even understand how I stopped up here, however I assumed this submit was good. I don’t realize who you might be but certainly you’re going to a famous blogger should you aren’t already. Cheers!|

 168. Woah! I’m really loving the template/theme of this website. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s hard to get that “perfect balance” between usability and appearance. I must say that you’ve done a excellent job with this. Also, the blog loads very quick for me on Firefox. Exceptional Blog!|

 169. hello there and thank you for your info – I have definitely picked up something new from right here. I did however expertise several technical points using this web site, as I experienced to reload the site lots of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your placement in google and can damage your quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective intriguing content. Make sure you update this again very soon.|

 170. I was very pleased to uncover this web site. I wanted to thank you for ones time due to this wonderful read!! I definitely really liked every part of it and I have you saved as a favorite to look at new information on your web site.

 171. Spot on with this write-up, I honestly feel this amazing site needs
  a great deal more attention. I’ll probably be back again to read
  more, thanks for the information!

 172. Hey just wanted to give you a quick heads up and let you know a few
  of the images aren’t loading correctly. I’m not sure why but
  I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers
  and both show the same outcome.

 173. Heya i’m for the primary time here. I found this board and I to find It truly helpful & it helped me out much. I’m hoping to give something again and help others like you aided me.|

 174. Thanks for the new things you have revealed in your article. One thing I would like to comment on is that FSBO human relationships are built over time. By launching yourself to owners the first saturday and sunday their FSBO will be announced, before the masses start calling on Wednesday, you develop a good network. By giving them resources, educational components, free reviews, and forms, you become a good ally. By subtracting a personal desire for them and also their circumstance, you build a solid link that, on most occasions, pays off when the owners decide to go with a broker they know in addition to trust — preferably you actually.

 175. Hi there! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work due to no back up. Do you have any solutions to stop hackers?|

 176. Hi, I do believe this is a great web site. I stumbledupon it 😉 I may revisit once again since I book marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide other people.|

 177. Howdy! I could have sworn I’ve been to this site before but after checking through some of the post I realized it’s
  new to me. Anyhow, I’m definitely happy I found it and I’ll be bookmarking
  and checking back often!

 178. Hello superb blog! Does running a blog such as this require a large amount of work? I have no knowledge of coding however I had been hoping to start my own blog soon. Anyhow, should you have any recommendations or tips for new blog owners please share. I understand this is off topic but I simply had to ask. Kudos!|

 179. An intriguing discussion is definitely worth comment. I do believe that you should publish more on this subject, it might not be a taboo matter but usually people do not discuss these topics. To the next! Many thanks!!|

 180. This design is wicked! You most certainly know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!|

 181. you’re really a excellent webmaster. The web site loading velocity is incredible.
  It seems that you are doing any unique trick. In addition, The contents are masterwork.
  you’ve performed a great job on this topic!

 182. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz respond as I’m looking to design my own blog and would like to find out where u got this from. cheers|

 183. Having read this I thought it was very enlightening. I appreciate you finding the time and energy to put this information together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and posting comments. But so what, it was still worth it!|

 184. I have been browsing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before.|

 185. We’re a gaggle of volunteers and starting a brand new scheme in our community. Your website provided us with useful information to work on. You’ve performed a formidable job and our entire neighborhood will probably be grateful to you.|

 186. Thanks for a marvelous posting! I really enjoyed reading it, you may be a great author.I will be sure
  to bookmark your blog and will come back sometime soon. I want to encourage
  you to definitely continue your great job, have a nice day!

 187. I just like the valuable info you supply in your articles. I’ll bookmark your blog and test once more here regularly. I am rather certain I’ll be informed plenty of new stuff proper right here! Good luck for the following!|

 188. Its like you read my thoughts! You appear to grasp so much about this, such as you wrote the e book in it or something. I believe that you can do with some p.c. to drive the message house a little bit, but instead of that, this is fantastic blog. A great read. I’ll certainly be back.|

 189. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what all is needed to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet savvy so I’m not 100 certain. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Many thanks|

 190. Hi there, simply was alert to your weblog through Google, and found that it is truly informative. I am going to be careful for brussels. I will appreciate should you continue this in future. Numerous people will likely be benefited out of your writing. Cheers!|

 191. I’m not sure why but this blog is loading very slow for me. Is anyone else having this issue or is it a issue on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.|

 192. Thank you, I have just been searching for information about this topic for a long time and yours is the best I’ve discovered so far. However, what in regards to the conclusion? Are you sure about the source?|

 193. Fantastic goods from you, man. I have have in mind your stuff previous to and you are just extremely fantastic. I really like what you have acquired here, really like what you’re stating and the way by which you assert it. You’re making it entertaining and you still care for to stay it sensible. I can not wait to learn much more from you. This is actually a tremendous website.|

 194. It is appropriate time to make a few plans for the longer term and it is time to be happy. I’ve learn this submit and if I may just I desire to recommend you some interesting things or advice. Perhaps you can write next articles regarding this article. I want to read even more issues approximately it!|

 195. I’m curious to find out what blog platform you have been working with? I’m experiencing some small security problems with my latest site and I would like to find something more secure. Do you have any solutions?|

 196. Howdy! I could have sworn I’ve been to this website before but after reading through some of the post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely glad I found it and I’ll be book-marking and checking back often!|

 197. I was excited to discover this website. I want to to thank you for ones time just for this fantastic read!! I definitely liked every part of it and i also have you saved as a favorite to check out new stuff on your web site.|

 198. When some one searches for his necessary thing, therefore he/she desires to be available that in detail, so that thing is maintained over here.|

 199. Hello! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My site looks weird when viewing from my apple iphone. I’m trying to find a template or plugin that might be able to correct this issue. If you have any recommendations, please share. Thanks!|

 200. I delight in, result in I found exactly what I used to be taking a look for. You have ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye|

 201. Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was curious about your situation; we have created some nice methods and we are looking to exchange methods with others, why not shoot me an email if interested.|

 202. Hey there just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem to be running off the screen in Safari. I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with internet browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The layout look great though! Hope you get the issue resolved soon. Many thanks|

 203. Good day! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I’m getting fed up of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.|

 204. Hi there! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any recommendations?

 205. My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on several websites for about a year and am concerned about switching to another platform. I have heard great things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it? Any kind of help would be really appreciated!|

 206. I got this web page from my pal who informed me concerning this website and at the moment this time I am browsing this website and reading very informative articles at this time.|

 207. Hello, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your blog site in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, awesome blog!|

 208. Pingback: svart vita skor
 209. I simply couldn’t go away your website prior to suggesting that I extremely enjoyed the standard information a person supply on your guests? Is going to be again regularly in order to investigate cross-check new posts|

 210. Howdy just wanted to give you a quick heads up. The words in your article seem to be running off the screen in Opera. I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with browser compatibility but I figured I’d post to let you know. The design look great though! Hope you get the problem resolved soon. Thanks|

 211. Have you ever considered about adding a little bit more than just your
  articles? I mean, what you say is valuable and everything.
  Nevertheless think about if you added some great graphics or video clips to give your posts more,
  “pop”! Your content is excellent but with images
  and video clips, this site could definitely be
  one of the greatest in its field. Wonderful blog!

 212. I was suggested this blog by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my difficulty. You’re wonderful! Thanks!

 213. Very good website you have here but I was curious if you knew of any message boards that cover the same
  topics talked about here? I’d really love to be a part of group where I can get opinions from other experienced people that share the same interest.

  If you have any recommendations, please let me know. Thanks a lot!

 214. you are really a good webmaster. The web site loading speed is amazing. It seems that you are doing any unique trick. Also, The contents are masterpiece. you have performed a great process in this subject!|

 215. First off I would like to say fantastic blog! I had a quick question that I’d like to ask if you do not mind. I was interested to find out how you center yourself and clear your thoughts prior to writing. I have had trouble clearing my mind in getting my thoughts out there. I do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are wasted just trying to figure out how to begin. Any suggestions or hints? Cheers!|

 216. I’m impressed, I have to admit. Seldom do I come across
  a blog that’s both educative and interesting, and let me tell you, you have
  hit the nail on the head. The problem is something that
  too few folks are speaking intelligently about.
  I’m very happy that I stumbled across this in my search for something relating to this.

 217. Hello there. I discovered your website by means of Google while searching for a comparable topic, your web site got here up. It seems great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 218. Pingback: bag coin
 219. Nice post. I was checking continuously this blog and I am inspired! Extremely helpful information specially the remaining section 🙂 I deal with such info much. I used to be seeking this particular information for a long time. Thanks and best of luck. |

 220. Pingback: buy baby pram
 221. Appreciating the time and energy you put into your site and in depth information you present. It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same old rehashed information. Wonderful read! I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.|

 222. certainly like your website however you have to test the spelling on several of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I to find it very troublesome to tell the reality on the other hand I’ll certainly come back again.|

 223. Spot on with this write-up, I seriously think this website needs far more attention. I’ll probably be back again to read more, thanks for the advice!|

 224. Good day! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting tired of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

 225. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this fantastic blog! I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will share this website with my Facebook group. Talk soon!|

 226. Pingback: blue adult wig
 227. Hey there! I know this is sort of off-topic but I needed to ask. Does running a well-established blog such as yours require a lot of work? I’m brand new to blogging but I do write in my journal daily. I’d like to start a blog so I can easily share my own experience and feelings online. Please let me know if you have any kind of ideas or tips for new aspiring blog owners. Appreciate it!|

 228. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I’ve really enjoyed surfing around your blog posts. After all I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!|

 229. I’m amazed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s both equally educative and interesting, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The issue is an issue that too few folks are speaking intelligently about. I am very happy that I stumbled across this during my hunt for something relating to this.|

 230. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is excellent blog. An excellent read. I will definitely be back.|

 231. I’m typically to running a blog and i actually recognize your content. The article has actually peaks my interest. I’m going to bookmark your web site and hold checking for brand spanking new information.

 232. Pingback: rote dirndl schuhe
 233. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something informative to read?|

 234. Pingback: karierter rock rot
 235. always i used to read smaller posts that also clear their motive, and that is also happening with this article which I am reading at this time.|

 236. This is my first time i visit here. I found so many helpful stuff in your website especially its discussion. From the tons of responses on your posts, I guess I am not the only one having all the enjoyment here! keep up the excellent work

 237. After going over a number of the articles on your blog, I seriously appreciate your way of blogging. I added it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Please visit my web site as well and tell me your opinion.|

 238. Hello, i believe that i noticed you visited my website so i got here to return the choose?.I am trying to find issues to improve my site!I assume its adequate to use some of your ideas!!|

 239. Good post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon on a daily basis. It will always be interesting to read through content from other authors and practice a little something from other web sites. |

 240. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I’ve really enjoyed surfing around your blog posts. After all I’ll be subscribing in your feed and I am hoping you write again very soon!

 241. It’s actually a cool and helpful piece of info. I am satisfied that you just shared this useful info with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.|

 242. Pingback: moncler lioran
 243. Pingback: puma suede grijs
 244. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is fantastic blog. A great read. I will certainly be back.|

Leave a Reply

Your email address will not be published.