เสนอกลางสภา ให้เลิกใช้เพลงชาติ ใช้เพลงความฝันอันสูงสุดแทน

โดยในวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้ทางรัฐสภาเกียกกายมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายชวน หลีกภัยเป็นประธานสภาที่ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม โดยในครั้งนี้ที่ประชุมนั้นได้มีการหารือในเรื่องของปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโ ดยได้มีนาย มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ ได้มาลุกขึ้นและมีการเปิดข้อหารือว่าเพลงชาติไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันใช้มาตั้งแต่ปี 2475 และมาปัจจุบันก็เป็นเวลามาถึงกว่า 80 ปี

โดยในเนื้อหาของเพลงชาตินั้นไม่ได้เอ่ยยกย่องเทิดทูนสถาบัน เนื่องจากคนแต่งในสมัยก่อนเป็นคณะราชฏร ขณะที่อยู่อังกฤษก็ยังมีบทเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสมเด็จพระราชินีนาถของประเทศอังกฤษ ดังนั้นจึงขอให้ยกเลิกเพลงชาติไทยที่ใช้ในปัจจุบัน เพื่อให้มีการปรับปรุงใหม่โดยให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับสถาบันด้วย และในระหว่างนี้ก็ขอให้ใช้เพลงความฝันอันสูงสุดไปพลางๆ เพื่อเตือนสติไม่ให้ท้อถอยในการทำความดี จากนั้นนายชวน จึงได้ตักเตือนว่าขอให้สมาชิกทุกท่านพยายามหลีกเลี่ยงด้วยที่เกี่ยวข้องกับสถาบันด้วย