กรมสมเด็จพระเทพ ฯ พระราชทานปริญญาบัตร พร้อมสายน้ำเกลือที่ยังติดข้อพระหัตถ์

โดยในล่าสุดได้มีเพจ Facebook รายหนึ่งที่มีชื่อว่า The Thai Red Cross Society ได้มีการโพสต์ข้อความวาดพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่สถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นจำนวน 197 คนที่ห้องประชุม Auditorium ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โดยสถาบันแห่งนี้นั้นมีชื่อเดิมว่าวิทยาลัยการพยาบาลสภากาชาดไทยยกฐานะเป็นสถาบันอุดมการศึกษาทางด้านการพยาบาลตามพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559 โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 และได้มีการรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายในชื่อว่า สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ผู้มีพระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษา การแพทย์ การสาธารณสุข และวิชาชีพพยาบาล

โดยในปัจจุบันสถาบันแห่งนี้ได้มีการเปิดสอนในระดับพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางและหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล โดยตลอดระยะการดำเนินงานที่ผ่านมานั้นทางสถาบัน ก็ได้มีการยึดมั่นตามคำปรัชญาของสถาบันและยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพและอุดมการณ์ของสภากาชาดไทย ด้วยความมุ่งมั่น โดยมีการจัดการศึกษาพยาบาลชั้นสูง เพื่อผลิตบุคลากรให้กับสังคมที่มีพยาบาลที่มีคุณภาพดี และมีศักยภาพที่จะสามารถทำคุณประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุษย์ได้ด้วยคุณธรรมและสำนึกรับความผิดชอบต่อสังคม