วิธีไหว้และบูชา เสด็จพ่อ ร.5 “วันปิยมหาราช” ทำถูกต้องเป็นศิริมงคล สมดั่งปรารถนา

โดยวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปีนั้นจะเป็นวันปิยมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์จะได้รับการถวายพระราช สมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” โดยมีความหมายว่ามากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนเพราะท่านนั้นเป็นผู้ที่มีพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงต่อประเทศไทยในหลายๆด้านและสิ่งที่ตัวเด่นที่สุดในก็คือการเลิกทาสด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทางรัฐบาลจึงได้มีการประกาศให้วันที่ 13 ตุลาคมเป็นวันสำคัญและวันหยุดราชการวันหนึ่งของไทย

และด้วยเหตุนี้นี่เองจึงทำให้มีคนเคารพนับถือสมเด็จพระปิยะมหาราชต่างพากันไปถวายสักการะเพื่อขอพรจากท่านให้ท่านคุ้มครองโดยหากใครเคารพนับถือก็ควรจะบูชาในทุกๆวันหากไม่ได้บูชาทุกวันเพราะมีกิจนำก็ให้เป็นบูชาทุกวันอังคารแทนหรือเป็นวันพฤหัสบดี และควรจะบูชาในทุกวันพระหรือประจำวันพระก็ได้แต่มีข้อแม้ว่าถ้าบูชาแล้วต้องถวายติดต่อกันไปไม่ใช่ทำๆหยุดๆและในวันพระยกเว้นการบูชาสิ่งที่เป็นเป็นอบายมุขต่างๆเช่นบุหรี่และเหล้า

โดยเครื่องเครื่อง สักการะที่ท่านทรงโปรดนั้นมีดังนี้

น้ำมะพร้าวอ่อน / กล้วยน้ำว้า / ทองหยิบ / ทองหยอด / บรั่นดี / ซิการ์ / ข้าวคลุกกะปิ /ดอกกุหลาบสีชมพู หรือดอกไม้ที่เป็นสีชมพูอันเป็นสีของวันพระราชสมภพ

โดยต้องจุดธูปบูชาครั้งแรกโดยให้จุดธูป 16 ดอกและขั้นต่อไปก็ให้จุดธูป 9 ดอกหรือหน้าดอกโดยคาถาบูชานั้นมีดังนี้

พระคาถาบูชาดวงวิญญาณเสด็จพ่อรัชกาลที่ 5

“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ” (3 จบ) “พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ” (กล่าว 3 ครั้ง)

พระคาถาบูชาพระพุทธเจ้าหลวง แบบย่อ

“พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ” หรือแบบเต็ม “นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ มาสีสะมานัง”

พระคาถาอธิษฐานขอพร แต่ห้ามบนบาน

“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) พระสยามะมินโท วะโร อัตตัง พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปิโย เทวามนุสสานัง” จงเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ปิโย นาคะสัมปันนานัง จงบังเกิดความรักที่มีอนุภาคสูงสุด ปิโย พรหมานะมุตตะโม จงบังเกิดความรักกับผู้มีอำนาจท่านท้าวมหาพรหม เจ้าจอม อินทรา นาค ครุฑ และคนธรรพ์ ปินันทิยัง นะมามินัง ความรัก ความยินดี ความเมตตา จงบังเกิดในเรือนร่างข้าพเจ้าทุกส่วนแม้ปลายเส้นผม “ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ (5 จบ)

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า (นาย นาง นางสาว) ชื่อ…นามสกุล… ต้องการให้พระองค์ท่านช่วยเรื่อง… อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะ นาเมอิ อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ (3 จบ) พระพุทธเจ้าขอรับด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะขอให้บุญบารมีขององค์เสด็จพ่อ ร.5 สูงยิ่งๆ ขึ้น และแกร่งกล้ายิ่งๆ ขึ้น”

สถานที่สักการะเสด็จพ่อรัชกาลที่ 5 สามารถสักการะได้ดังนี้

1. พระบรมรูปทรงม้า 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝั่งหอประชุม 3. สถาบันการแพทย์ สยามมินทราธิราช ด้านข้างรพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (สถานีรถไฟธนบุรี) 4. ศาลาร้อยปี วัดเบญจมบพิตร 5. มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา 6. ป้อมพระจุลจอมเกล้า

โดยวันปิยมหาราชจะเป็นวันที่ประชาชนคนไทยทั้งชาติจึงถือเป็นวันแห่งที่เป็นการน้อมรับรำลึก พระองค์ยังไม่มีเสื่อมคลายจึงถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่จะเทิดพระเกียรติแสดงถึงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) นั้นเอง