You are here
หน้าแรก > ประเด็นร้อน > สุ่มตรวจ “โรตีสายไหมอยุธยา” พบมีสารอันตรายอื้อ..เกินมาตรฐาน!

สุ่มตรวจ “โรตีสายไหมอยุธยา” พบมีสารอันตรายอื้อ..เกินมาตรฐาน!

ปัจจุบันการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ สะอาด ปลอดสารพิษปราศจากสารเคมีในอาหารนั้นเ ป็นอีกเทรนหนึ่งของการดำรงชีวิตในสังคมตอนนี้ และหากพบว่าอาหารที่เรารับประทานผสมสารเคมีที่มากจนเกินไป ก็อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายของเราได้

โดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ ร่วมกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค จ.พระนครศรีอยุธยา สุ่มเก็บตัวอย่างโรตีสายไหม 13 ตัวอย่าง จากร้านค้าโรตีสายไหมในพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารกันบูด ประเภทกรดเบนโซ พบเกินค่ามาตรฐาน 6 ตัวอย่าง เสี่ยงสะสมในร่างกาย กระทบต่อสุขภาพ

จากร้านค้าโรตีสายไหมในอยุธยาเพื่อส่งตรวจวิเคราะหป์ริมาณสารกันบูด ประเภทกรดเบนโซอิก และสีผสมอาหารสังเคราะห์เป็นครั้งที่สอง โดยผลทดสอบพบโรตีสายไหมมีปริมาณสารกันบูดประเภทกรดเบนโซอิกเกินมาตรฐานจำนวน 6 ตัวอย่าง ปริมาณตั้งแต่ 1024.60 – 3281.56 มก.ต่อ กก. (คิดเป็นร้อยละ 46) ซึ่งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 389 พ.ศ. 2561 อนุญาตให้ตรวจพบ ปริมาณกรดเบนโซอิกไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัม ในส่วนของปริมาณสีผสมอาหารสังเคราะห์นั้น พบว่า มีแผ่นแป้งโรตี จานวน 2 ตัวอย่าง ที่ตรวจพบปริมาณสีผสมอาหารสังเคราะห์ในกลุ่มสีเหลืองคือตาร์ตราซีน (Tartrazine)

ทั้งนี้ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จึงขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบลงพื้นที่สุ่มตรวจโรตีสายไหมที่วางจำหน่าย หากพบร้านค้าใดใช้สารกันบูด หรือ สีผสมอาหารสังเคราะห์เกินปริมาณที่กำหนดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารให้กับผู้บริโภค และจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้วัตถุเจือปนอาหาร แก่ผู้ประกอบการร้านค้า

Loading...

Similar Articles

Top