You are here
หน้าแรก > ประเด็นร้อน > ด่วนมาก!! ธกส.เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 300 อัตรา (ขยายเวลา) สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป

ด่วนมาก!! ธกส.เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 300 อัตรา (ขยายเวลา) สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 300 อัตรา รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต โดยรับสมัครจากผู้ที่ฝากประวัติการสมัครไว้กับธนาคาร ตั้งแต่วันที่ สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป (ขยายเวลารับสมัคร)

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง
1.การสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 ประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2562 และ
2.สมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานประจำศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประมาณการอัตราว่าง
เพศชาย 200 อัตรา เพศหญิง 100 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง และในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือปริญญาบัตรระบุว่าเป็น สาขาวิชา/ วิชาเอก /โปรแกรมวิชา /แขนงวิชา ตามที่ธนาคารกำหนด
– เป็นผู้ที่ฝากประวัติการสมัครไว้กับธนาคารผ่านช่องทาง www.irecruitbaac.com
– ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ที่ปัจจุบันยังไม่หมดอายุ(ภายในวันที่สอบสัมภาษณ์) และต้องนำมายื่นในวันที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
– มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-WORD และMS-EXCEL เป็นอย่างดี
– สามารถปฏิบัติงานตามวัน เวลา สถานที่ที่ธนาคารกำหนด
– หากมีความสามารถด้านภาษาอื่นๆ ธนาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติทั่วไป
– เพศ ชาย/หญิง และต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
– มีสัญชาติไทย

การรับสมัครสอบ
ผู้สนใจสามารถฝากประวัติการสมัครไว้กับธนาคารผ่านช่องทาง www.irecruitbaac.com ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป (ขยายเวลารับสมัคร)

Loading...

Similar Articles

Top