You are here
หน้าแรก > สาระ > ทำบุญโดยการถวายร้องเท้าแก่พระ ! ได้อนิสงค์แรงมาก!

ทำบุญโดยการถวายร้องเท้าแก่พระ ! ได้อนิสงค์แรงมาก!

รายคนนั้นเวลาไปทำบุญนั้นอาจจะไม่รู้ว่าจะเออะไรนำไปถวายซึ่งด้วยว่าการถวายรองเท้าก็ถือว่าเป็นอนิสงค์อย่างหนึ่งซึ่งรองเท้านั้นถือเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะทำให้การเดินทางสะดวกมากขึ้นซึ่งมันก็เหมือนเป็นพาหะนะอย่างหนึ่งซึ่งพาผู้คนนั้นเดินทางไปสถานที่ต่างๆได้อย่างมากมายปลอดภัยจากน้ำเลยของมีคมที่เป็นอันตรายต่อฝ่าเท้าของเราได้

และ ในวันนี้ทางทีมงานจะเอาเรื่องราวของผู้มีบุญในกาลก่อน นี้นก็คือ พระปานธิทายกเถระ ซึ่งถือว่าเป็นผู้ถวายรองเท้าอย่างดีให้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองและก็เป็นผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศ

โดยในยุคสมัยนั้นท่านได้เกิดเป็นกุลบุตรในสกุลแห่งหนึ่งซึ่งวันหนึ่งท่านก็ได้ส่วนรองเท้าอย่างดีเดินออกไปในบ้านและก็ได้เห็นพระอโนมทัสสีพุทธเจ้า ท่านพระปานธิทายกเถระก็ได้เกิดจิตเลื่อมใส และเห็นว่าพระองต์กำลังลำบากพระวรกายในขณะเสด็จดำเนินด้วยพระบาทเปล่า พระปานธิทายกเถระก็จึงได้ทำการถอดรองเท้าของจนแล้วนำไปว่างใกล้พระบาทของพระองต์ ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับรองเท้ามาสวมใส่ และได้ตรัสแก่ พระปานธิทายกเถระ ว่า “หากมีผู้ใดเลื่อมใสถวายรองเท้าแก่เรา ผู้นั้นจะเข้าถึงความสุข และจะได้เสวยราชสมบัติในเทวโลก ๕๕ ครั้งเขาจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๑,๐๐๐ ครั้ง”

หลังจากที่ พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้กล่าวจบ ก็ทำให้ท่านพระปานธิทายกเถระตั้งใจสั่งสมบุญต่าง ๆ เรื่อยมาด้วยความปลื้มปีติในบุญ ท่านได้บังเกิดอยู่แต่ในสุคติภูมิเท่านั้น ไม่ต้องไป ทุคติภูมิเลย นอกจากนี้ ระหว่างที่ยังเวียนว่ายตายเกิด ยังได้อานิสงส์อื่น ๆ อันได้แก่…

1.เป็นผู้ที่มีปัญญามากมาย
2.ได้ยานพาหนะวิเศษ
3.มี มีปราสาทที่ตกแต่งประดับประดาวิจิตรสวยงามมาก

พอมาถึงในชาติสุดท้ายนั้น เมื่อท่านออกบวชก็มีรถเป็นพาหนะเดินทาง ทำให้สามารถไปอย่างสะดวกสบาย ซึ่งพาหนะนั้นก็หมายถึงรองเท้า ที่ได้จักว่าเป็นยานพาหนะชนิดที่หนึ่งที่จะทำให้การเดินทางนั้น สะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งการถวายรองเท้านั้นก็ให้ชื่อว่าเป็นการถวานยานนั้นเอง ซึ่งการจะถวายรองเท้านั้น ควรดูให้เหมาะสมกับพระ และจะต้องถูกสุขลักษณะ เพราะรองเท้าที่ดีนั้นจะให้คุณประโยชน์ในการใช้สอยได้อย่างมากมาย อีกทั้งยังให้บุญแก่ผู้ที่ถวายรองเท้าอีกด้วย

คำกล่าวถวายรองเท้า
อิมานิ มะยัง ภันเต, อุปาหะนานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต,
ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, อุปาหะนานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ฑีฆะรัตตัง, หิตายะ,
สุขายะ, นิพพานายะ จะฯ

Similar Articles

Top