จองคุกได้เลย! ธรรมศาสตร์เตรียมเอาผิด แม่กร่าง เข้าข่ายผิด พ.ร.บ. แอบอ้างจบนิติฯ ส่อโดนทั้งจำทั้งปรับ

โดนอีกแล้ว!! ครอบครัวหัวร้อน สายกร่าง โดนแน่นอน หลังแอบอ้างจบนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ทั้งที่ไม่ได้จบจริง พบมีความผิดตามกฎหมาย มีโทษทั้งจำทั้งปรับธรรมศาสตร์เตรียมเอาผิด แม่กร่าง

ครอบครัวทำร้ายตำรวจ ที่มาบตาพุด และทางหญิงก่อเหตุนั้น ได้ระบุว่า ตัวเองเรียนจบนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนกลายเป็นข่าวโด่งดัง ซึ่งต่อมาเจ้าตัวได้ยอมรับว่าเป็นการแอบอ้าง เหตุเพราะไม่ชอบตำรวจ และเพื่อเอาตัวรอด

 

 

จากการกระทำดังกล่าวนั้น เข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเคยประกาศทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ชื่อว่า พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 หมวด 9 บทกําหนดโทษ ประกอบด้วย

 

 

มาตรา 88

– ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหน่ง เครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยหรือสิ่งใดที่เลียนแบบสิ่งดังกล่าวโดยไม่มีสิทธิที่จะใช้ หรือแสดงด้วยประการใด ๆ ว่าตนมีปริญญา ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือมีตําแหน่งใด ในมหาวิทยาลัยโดยที่ตนไม่มีสิทธิ ถ้าได้กระทําเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้หรือมีวิทยฐานะ หรือมีตําแหน่งเช่นนั้น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

 

 

มาตรา 89

– ผู้ใดกระทําการดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

(1) ปลอมหรือทําเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน ของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะทําเป็นสีใดหรือทําด้วยวิธีใด ๆ

(2) ใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยปลอม หรือซึ่งทําเลียนแบบ หรือ

(3) ใช้หรือทําให้ปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่วัตถุหรือสินค้าใด ๆ โดยฝ่าฝืนมาตรา 86 วรรคสอง ถ้าผู้กระทําความผิดตาม (1) เป็นผู้กระทําความผิดตาม (2) ด้วย ให้ลงโทษตาม (3) แต่กระทงเดียว ความผิดตาม (3) เป็นความผิดอันยอมความได้

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : Kapook