You are here
หน้าแรก > ประเด็นร้อน > พนักงานออฟฟิศเกษียณมีเฮ!! “ประกันสังคม” ปรับเพิ่มเงิน “บำนาญ-ชดเชย” ก้อนโต

พนักงานออฟฟิศเกษียณมีเฮ!! “ประกันสังคม” ปรับเพิ่มเงิน “บำนาญ-ชดเชย” ก้อนโต

พนักงานออฟฟิศเกษียณมีเฮ!! “ประกันสังคม” ปรับเพิ่มเงิน “บำนาญ-ชดเชย” ก้อนโต

ใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือน พนักงานออฟฟิศ คงต้องเฮดังๆซะแล้ว เพราะล่าสุดกระทรวงแรงงานเตรียมออกกฎหมายใหม่ดูแลลูกจ้างหลังเกษียณ ด้วยการมอบเงินชดเชยที่มากขึ้น สวัสดิการดีขึ้น  แถมขยายอายุเกษียณเพิ่มขึ้น รายะเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นมาดูกัน

 

กระทรวงแรงงานเตรียมออกกฎหมายใหม่ดูแลลูกจ้างหลังเกษียณ ดังนี้

 • กำหนดเงินชดเชยตามอายุงาน ทำงานต่อเนื่องครบ 20 ปี รับค่าชดเชยทันที 400 วัน
 • ขยายอายุสิทธิจาก 55 เป็น 60 ปี พร้อมการันตีรับบำนาญอย่างน้อย 5 ปี
 • หากตายก่อนผลประโยชน์ตกแก่ทายาท
 • หากถุกบังคับให้ออกก่อนอายุ 60 รับบำเหน็จ 10-30 เท่าของบำนาญ

เนื่องจากประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สุงอายุรัฐบาลไทยจึงเร่งหามาตรการที่จะมารองรับและแก้ปัญหานี้ที่มีแนวโน้มว่าจะมีคนวัยใกล้เกษียณเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้คนเหล่านั้นมีความมั่นคงในบั้นปลายชีวิตโดยเฉพาะคนที่ไม่ใช่ราชการอย่างพนักงานบริษัทเอกชน  โดยกระทรวงแรงงานเร่งแก้กฎหมายเพื่อสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างทั่วไป โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่ได้จากนายจ้าง และอีกส่วนได้จากกองทุนประกันสังคมที่ลูกจ้าของแต่ละบริษัทส่งเงินเข้ากองทุนไว้

 

ทั้งนี้ในส่วนของสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างควรได้รับจากนายจ้างนั้นกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และออกพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้มีการเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการเกษียณอายุและการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างกรณีเกษียณอายุ โดยได้เพิ่มมาตรา 118/1 ซึ่งระบุว่า การเกษียณอายุตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน หรือตามที่นายจ้างกำหนดไว้ให้ถือว่าเป็น “การเลิกจ้าง” ตามมาตรา 118 วรรคสอง นายจ้างจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าชดเชยจากการเลิกจ้างให้แก่ลูกจ้างตามอายุงานของลูกจ้าง

ส่วนในกรณีที่มิได้มีการตกลงหรือกำหนดการเกษียณอายุไว้ หรือมีการตกลงหรือกำหนดการเกษียณอายุไว้เกินกว่า 60 ปี ให้ลูกจ้างที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไปมีสิทธิแสดงเจตนาเกษียณอายุได้ โดยให้แสดงเจตนาต่อนายจ้างและให้มีผลเมื่อครบ 30 วัน นับแต่วันแสดงเจตนา และให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างที่เกษียณอายุนั้น โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2560 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2560 ที่ผ่านมา

ขณะเดียวกันกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีแนวทางจะเพิ่มค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง ซึ่งปัจจุบันอยู่
ระหว่างการจัดทำพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นการปรับปรุงแก้กฎหมายแรงงานเพื่อเพิ่มอัตราค่าชดเชยกรณีถูกเลิกจ้างให้เป็นธรรมมากยิ่งขึ้น จากเดิมอัตราค่าชดเชยกรณีนายจ้างเลิกจ้างโดยลูกจ้างไม่มีความผิดนั้น กำหนดอยู่ 5 อัตรา คือ 1.ลูกจ้างทำงานต่อเนื่องครบ 120 วัน ได้รับค่าชดเชย 30 วัน 2.ลูกจ้างทำงานครบ 1 ปี ได้รับค่าชดเชย 90 วัน 3.ลูกจ้างทำงานต่อเนื่อง 6 ปี ได้รับค่าชดเชย 180 วัน 4.ลูกจ้างทำงานต่อเนื่อง 8 ปี ได้รับค่าชดเชย 240 วัน และ 5.ลูกจ้างทำงานต่อเนื่อง 10 ปี ได้รับค่าชดเชย 300 วัน

แต่กฎหมายฉบับใหม่ได้เพิ่มอัตราที่ 6 คือ หากทำงานต่อเนื่องครบ 20 ปี จะได้รับค่าชดเชย 400 วัน

นายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย

 

นายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะทำงานร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้พระราชบัญญัติดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี(ครม.) แล้ว และได้ส่งเรื่องต่อไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อตรวจร่างกฎหมาย เมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบแล้วเสร็จจะส่งกลับมายังคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง จากนั้นก็จะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อพิจารณาออกเป็นกฎหมายต่อไป

“ตอนนี้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) อยู่ระหว่างการพิจารณาของกฤษฎีกา ซึ่งจากการสอบถามทราบว่าจะส่งกลับมาที่กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ภายในเดือนเมษายนนี้ จากนั้นกระทรวงก็จะส่งเรื่องให้ ครม. เพื่อเสนอเข้าสภาต่อไป ซึ่งแต่ละขั้นตอนต้องใช้เวลา ดังนั้นเชื่อว่ากฎหมายนี้คงไม่สามารถออกมาใช้ได้ทันวันแรงงาน หรือวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ตามที่มีการคาดการณ์แน่นอน”

นายมนัส บอกว่า ร่าง พ.ร.บ.ฯ ฉบับที่ 7 นี้ถือเป็นกฎหมายสำคัญที่จะช่วยให้ลูกจ้างที่ทำงานมานานได้รับค่าชดเชยที่เป็นธรรม อย่างไรก็ดีเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่นายจ้างด้วย ลูกจ้างที่จะรับเงินชดเชยตามข้อกำหนดดังกล่าวต้องทำงานในบริษัทเดียวกันอย่างต่อเนื่องตามเวลาที่ระบุ จึงจะได้รับค่าชดเชยจากบริษัท 400 วัน ส่วนลูกจ้างที่ทำงานเข้า ๆ ออก ๆ แม้จะครบ 20 ปีก็จะไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว

อย่างไรก็ดี นอกจากลูกจ้างบริษัทเอกชนที่เกษียณอายุจะได้รับเงินก้อนดังกล่าวแล้ว ยังจะได้รับสิทธิประโยชน์ในเรื่องของบำนาญชราภาพจากกองทุนประกันสังคมซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการ “ปฏิรูประบบบำนาญกองทุนประกันสังคม” โดยจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของลูกจ้างและนายจ้างทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อให้เป็นระบบบำนาญที่สอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่ายมากที่สุด โดย ล่าสุดสำนักงานประกันสังคมได้ข้อสรุปเป็นนโยบาย 3 ประการด้วยกันคือ

1. ขยายอายุการเกิดสิทธิเริ่มรับเงินบำนาญ จากเดิม 55 ปี เป็น 60 ปี ภายในระยะเวลา 10 ปี โดยจะทยอยปรับขยายอายุ ทุก ๆ 2 ปี คือปีแรกที่บังคับใช้ ผู้ประกันตนเริ่มมีสิทธิรับเงินบำนาญตั้งแต่อายุ 55 ปี อีก 2 ปีถัดไป ผู้ประกันตนมีสิทธิรับเงินบำนาญตั้งแต่อายุ 56 ปี จากนั้นอีก 2 ปี มีสิทธิรับเงินบำนาญตั้งแต่อายุ 57 ปี โดยจะขยายอายุในลักษณะนี้ไปจนกว่าจะขยายอายุครบ 60 ปี ซึ่งระบบนี้เป็นระบบที่จะสร้างความมั่นคงให้แก่ผู้ประกันตน เพราะผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำนาญไปตลอดชีวิต โดยในช่วงเปลี่ยนผ่าน อาจมีผู้ประกันตนบางรายถูกบริษัทบังคับให้เกษียณตั้งแต่ก่อนที่จะมีสิทธิรับบำนาญชราภาพ ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกบังคับเกษียณที่อายุ 55 ปี ทางสำนักงานประกันสังคมจะให้การช่วยเหลือโดยในแต่ละปีที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์รับบำนาญ ประกันสังคมจะจ่ายบำเหน็จให้ 10 เท่าของบำนาญ 1 เดือน เช่น ถูกบังคับเกษียณตอนอายุ 55 ปี อายุรับบำนาญอยู่ที่ 56 ปี ก็จะได้บำเหน็จ 10 เท่าของบำนาญ 1 เดือน หากอายุรับบำนาญอยู่ที่ 57 ปี จะได้บำเหน็จ 20 เท่าของบำนาญ 1 เดือน ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 30 เท่า

2. การันตีระยะเวลาการรับเงินบำนาญอย่างน้อย 5 ปี หากเสียชีวิตก่อนครบ 5 ปี ผลประโยชน์บำนาญรายเดือนที่เหลือในส่วนที่ยังไม่ครบ 5 ปี จะตกแก่ทายาท โดยจ่ายเป็นรายเดือนให้จนครบ 5 ปี

3. ปรับสูตรการคำนวณเงินบำนาญ จากเดิมที่นำอัตราค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ เปลี่ยนเป็นนำอัตราเงินเดือนตั้งแต่เริ่มทำงานจนกระทั่งสิ้นสุดการทำงานมาเฉลี่ย พร้อมทั้งนำมูลค่าเงินในอดีตแต่ละช่วงเวลามาพิจารณาและปรับเพิ่มให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้เงินบำนาญที่ผู้ประกันตนจะได้รับสอดคล้องกับค่าเงินในปัจจุบันและเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ประกันตน

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

 

โดยนายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำข้อสรุปดังกล่าวไปจัดทำประชาพิจารณ์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกันตนและนายจ้างอีกครั้ง จากนั้นจะนำข้อเสนอที่ได้จากการทำประชาพิจารณ์ไปพิจารณาว่าจะต้องมีการปรับปรุงรายละเอียดในเรื่องใดหรือไม่ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการประกันสังคมพิจารณา และส่งเรื่องให้กระทรวงแรงงานนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป ดังนั้นกว่าระบบบำนาญที่ผ่านการปฏิรูปจะออกมาบังคับใช้คงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง

ขณะที่ นายมนัส ในฐานะประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ระบุว่า กรณีที่ประกันสังคมจะขยายอายุการรับบำนาญจาก 55 ปี เป็น 60 ปีนั้น ลูกจ้างบางกลุ่มไม่เห็นด้วย เนื่องจากกิจการบางอย่าง เช่น โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท ลูกจ้างต้องใช้แรงงานหนัก เมื่ออายุมากขึ้นสภาพร่างกายไม่ไหว อาจจะไม่สามารถทำงานจนถึงอายุ 60 ปีได้

คงต้องติดตามดูต่อไปว่าสุดท้ายแล้วสิทธิประโยชน์จากระบบบำนาญกองทุนประกันสังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากข้อสรุปข้างต้นหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าจากความพยายามของภาครัฐในการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้แรงงานและพนักงานบริษัท โดยเฉพาะกลุ่มพนักงานที่ใกล้วัยเกษียณจะส่งผลให้ผู้สูงอายุที่เกษียณจากการทำงานไปแล้วมีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างแน่นอน

ที่มา Manager online

Loading...

Similar Articles

50 thoughts on “พนักงานออฟฟิศเกษียณมีเฮ!! “ประกันสังคม” ปรับเพิ่มเงิน “บำนาญ-ชดเชย” ก้อนโต

 1. We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your web site provided us with valuable information to work on. You’ve done an impressive job and our entire community will be grateful to you.|

 2. What’s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I have found It positively useful and it has helped me out loads. I am hoping to contribute & help other users like its helped me. Great job.|

 3. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to construct my own blog and would like to find out where u got this from. appreciate it|

 4. Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit and sources back to your blog? My blog site is in the very same niche as yours and my visitors would certainly benefit from some of the information you provide here. Please let me know if this alright with you. Cheers!|

 5. Hi there! This article could not be written much better! Looking through this article reminds me of my previous roommate! He continually kept talking about this. I’ll forward this information to him. Pretty sure he’ll have a great read. Thank you for sharing!|

 6. Very good blog you have here but I was curious about if you knew of any community forums that cover the same topics talked about in this article? I’d really like to be a part of community where I can get suggestions from other knowledgeable individuals that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Thank you!|

 7. Greetings! Very useful advice in this particular post! It is the little changes which will make the most significant changes. Thanks a lot for sharing!|

 8. of course like your web site however you have to check the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I find it very troublesome to tell the reality on the other hand I’ll definitely come back again.|

 9. Hi there every one, here every person is sharing these kinds of know-how, therefore it’s pleasant to read this blog, and I used to pay a visit this weblog daily.|

 10. Having read this I thought it was rather enlightening. I appreciate you taking the time and effort to put this article together. I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading and commenting. But so what, it was still worthwhile!|

 11. The week has just begun and that means it’s time to relieve some stress. You’ve got plenty of work ahead of you. You’ll need all the relaxation you can sneak in. No one can melt the stress like a cam girl can. At http://www.camgirl.pw you’re sure to find a cutie that will make you forget all about whatever was stressing you out.

 12. Right now you could be having a whole lot of fun. All it takes is visiting http://www.camgirl.pw There’s no site out there more fun than that one. It’s loaded with girls who know how to treat a man right. They’ll make sure your day is a very good one.

 13. Cool article! Interesting informations over here. It is pretty worth enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.| I couldn’t refrain from commenting. I ‘ve spent 2 hours trying to find such infos. I will also share it with some friends interested in it. I’ve just bookmarked this website. Finished with the work done, I will enjoy some live Cams. Danke!! Greetings from Barcelona!

 14. You’re in some serious need of relaxation. That’s where a site like http://www.camgirl.pw comes in handy. You can do a whole lot of relaxing there. You’ll find plenty of fun girls to talk to. These are the hottest and most wild girls on the internet. Chat with them and have yourself a good time.

 15. Its such as you learn my mind! You seem to understand a lot about this, like you wrote the guide in it or something. I think that you simply could do with some p.c. to drive the message house a little bit, however other than that, that is wonderful blog. A fantastic read. I’ll certainly be back.|

 16. Hi, i believe that i saw you visited my site so i got here to go back the want?.I am attempting to find issues to improve my website!I assume its ok to use a few of your concepts!!|

 17. Hi I am so grateful I found your web site, I really found you by mistake, while I was researching on Yahoo for something else, Anyhow I am here now and would just like to say thanks a lot for a incredible post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the moment but I have bookmarked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the superb jo.|

 18. Simple and easy!! Interesting article over this web. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.| I couldn’t refrain from commenting. I ‘ve spent some time searching for such tips. I’ll also share it with a couple of friends interested in it. I’ve just bookmarked this website. Finished with the task done, I’ll enjoy some WAGs Webcams. Thank you!! Regards from Russia 2018!

 19. You’ve been working hard lately. All that stress has got to be eating at you. Why not take a break and enjoy some cam girls? There’s plenty of them to enjoy at http://www.camgirl.pw It’s wall to wall babes at this site. You’ll know that right away after your first visit.

 20. My spouse and I stumbled over here different website and thought I may as well check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to going over your web page again.|

 21. Great beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how could i subscribe for a blog site? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea|

 22. Hey would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m going to start my own blog soon but I’m having a difficult time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!|

 23. Pingback: hot
 24. Microsoft Office or are just looking to refresh your skills for any job or the one you’re already in, you’re in the right spot. Our lessons give a mix of text message, video, interactives, and troubles to practice what you might have learned, so you can learn the basics and more of Access, Exceed, Outlook, PowerPoint, Publisher, and Word. You’ll also learn tips, tricks, shortcuts, and more to higher use these programs at work and life. Let’s get going!

 25. Microsoft Office or are just looking to refresh your skills for any job or the one you’re already in, you’re in the right spot. Our lessons give you a mix of textual content, video, interactives, and troubles to practice what you have learned, so you can learn the basics and more of Access, Exceed, Outlook, PowerPoint, Publisher, and Word. You’ll also learn tips, tricks, shortcuts, and more to higher use these programs at work and life. Let’s begin!

Leave a Reply

Top