10 จังหวัดที่มีวัดมากที่สุดในประเทศ ที่คุณอาจไม่รู้มาก่อน ?

จังหวัดที่มีวัดมากที่สุด ๑๐ อันดับปรากฏว่าเป็นจังหวัดในภาคอีสานถึงแปดจังหวัด จากการสำรวจเมื่อปี ๒๕๓๕ ได้สถิติจังหวัดที่มีวัดมากที่สุด ๑๐ อันดับดังนี้

๑. นครราชสีมา ๑,๔๔๓ วัด

ภาพ : FB Somsak Muang

๒. อุบลราชธานี ๑,๓๓๙ วัด

ภาพ : คุณธีรพัฒน์ บุปผาพิบลูย์

๓. อุดรธานี ๑,๑๗๙ วัด


๔. ร้อยเอ็ด ๑,๑๕๔ วัด


๕. เชียงใหม่ ๑,๐๙๔ วัด


๖. ขอนแก่น ๑,๐๖๖ วัด

ภาพ : FOOFRDAY.MULTPLY.COM

๗. เชียงราย ๘๕๘ วัด


๘. มหาสารคาม ๘๐๔ วัด

ขอบคุณ ภาพจาก http://thai.tourismthailand.org/

๙. หนองคาย ๗๘๘ วัด

ภาพจาก : http://www.manager.co.th/travel/viewnews.aspx?NewsID=9560000142918

๑๐. ศรีสะเกษ ๗๘๒ วัด

ขอบคุณ ภาพจาก http://nwnt.prd.go.th

รวมทั้งประเทศมีวัด ๒๙,๓๒๒ วัด

“ ข้อมูลสนับสนุนจากหนังสือ ๑๐๘ ซองคำถาม / สำนักพิมพ์สารคดี&”

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published. Required fields are marked *