ชาวพุทธทำบุญ-เวียนเทียน วันมาฆบูชา ปีติเข้าเฝ้า “สมเด็จพระสังฆราช” ที่วัดราชบพิธ

วันที่ 1 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก เดินทางมาทำบุญและเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร โดยโอกาสนี้ ประชาชนยังได้เข้าเฝ้า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในพระอุโบสถด้วย

สำหรับ วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญของชาวพุทธ คือการบูชาในวันเพ็ญเดือน 3 ระลึกถึงเหตุการณ์ครั้งพระพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระภิกษุจำนวน 1,250 รูป ณ วัดเวฬุวันมหาวิหาร ใกล้กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยในวันนี้มีเหตุอัศจรรย์ 4 ประการคือ

1.เป็นวันเพ็ญเดือน 3
2.พระภิกษุ 1,250 รูป นั้นมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย
3.พระภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันต์
4.พระภิกษุเหล่านั้น เป็น เอหิภิกขุอุปสัมปทา คือพระพุทธเจ้าทรงบวชให้

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published. Required fields are marked *