You are here
หน้าแรก > ประเด็นร้อน > อนุมัติ 6 จังหวัด15อำเภอ ปลูก “กัญชง” พืชเศรษฐกิจได้

อนุมัติ 6 จังหวัด15อำเภอ ปลูก “กัญชง” พืชเศรษฐกิจได้

สธ.อนุมัติ 15 อำเภอ ใน 6 จังหวัดภาคเหนือ นำร่องปลูกกัญชงเพื่ออุตสาหกรรม นำเส้นใยมาผลิตเป็นเสื้อผ้า-กระเป๋า ป.ป.ส.ขอประเมินผล 3 ปี ก่อนตัดสินใจขยายพื้นที่ปลูกพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) 13 ธ.ค. 60 – นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการควบคุมและกำกับดูแลเฮมพ์ (กัญชง) ครั้งที่ 1/2560 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกเฮมพ์ (กัญชง) เป็นพืชเศรษฐกิจ ใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและในเชิงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ในระยะ 3 ปีแรกของการบังคับใช้กฎกระทรวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะอนุญาตให้ปลูกเฮมพ์ (กัญชง) ได้เฉพาะกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นหน่วยงานของรัฐเท่านั้น โดยวัตถุประสงค์ของการขออนุญาตเฉพาะกรณีการผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง เพื่อใช้ในครัวเรือน ใช้ด้านอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ เพื่อการศึกษาวิจัย เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์รับรองเพื่อจำหน่ายเมล็ดพันธุ์รับรอง ลำต้นสด หรือส่วนอื่นๆ และเพื่อใช้ประโยชน์อื่นตามที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษกำหนด โดยกำหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องมีแผนการผลิต การจำหน่าย การใช้ประโยชน์ตามขั้นตอนที่ได้รับอนุญาต

ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการควบคุมและกำกับดูแลการปลูกเฮมพ์ (กัญชง) เป็นพืชเศรษฐกิจ และกำหนดบทบาทหน้าที่ รวมถึงความพร้อมในการดำเนินการตามแนวทางของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับในปี 2561 จนถึงขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้อนุญาตให้หน่วยงานรัฐปลูกกัญชงแล้วใน 6 จังหวัด 15 อำเภอ คือ จังหวัดเชียงใหม่ 4 อำเภอ จังหวัดเชียงราย 3 อำเภอ จังหวัดน่าน 3 อำเภอ จังหวัดตาก 1 อำเภอ จังหวัดเพชรบูรณ์ 3 อำเภอ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 อำเภอ

ด้านนายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า การส่งเสริมการปลูกกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ เพื่อนำเส้นใยมาผลิตเสื้อผ้า กระเป๋า นั้นยังต้องมีการควบคุมจากภาครัฐ ทำให้ กัญชง ยังเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 โดยในอนาคตจะพิจารณาให้มีการใช้ประโยชน์จากกัญชงได้มากขึ้นนอกเหนือจากการใช้ประโยชน์จากเส้นใย และหลังจากนั้น 3 ปี จะพิจารณาเพื่อขยายขอบเขตการปลูก รวมไปถึงพิจารณาให้ประชาชนสามารถปลูก เพื่อทำรายได้พัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจได้ต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก Nation TV

Loading...

Similar Articles

Leave a Reply

Top