ลืมกันหรือยัง ? ปปช. ฟันทุจริตไฟกทม. 39 ล้าน ’ชายหมู’ถูกสอบ ไม่ระงับยับยั้ง

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 7 พฤศจิกายน นายวรวิทย์ สุขบุญ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. แถลงถึงกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีคำสั่ง ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนกรณีกล่าวหานายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กับพวก รวม 18 ราย ว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ในการจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการประดับตกแต่งไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Motif of Light) วงเงิน 39,500,000 บาท โดยมิชอบ โดยมีนางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช.เป็นประธานอนุกรรมการไต่สวนนั้น จากการไต่สวนปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในการจัดทำโครงการดังกล่าว โดยการจ้างบริษัท คิวริโอ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด ประดับตกแต่งไฟฟ้า บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2559 รวมระยะเวลาดำเนินการ 31 วันนั้น

 

 

เมื่อประมาณเดือนสิงหาคม 2558 ได้เกิดเหตุการณ์ระเบิดบริเวณสี่แยกราชประสงค์ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ในการดังกล่าว หม่อมราชวงศ์ สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในขณะนั้น จึงได้มีนโยบายให้จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศ ในการดำเนินการปรากฏว่าเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 นายจุมพล ในฐานะที่ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เห็นชอบโครงการค่าใช้จ่ายในการประดับตกแต่งไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุมัติงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบประมาณ 40,000,000 บาท หลังจากมีการอนุมัติงบประมาณแล้ว

นายวรวิทย์กล่าวว่า ในการจัดจ้างปรากฏว่า คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) และประมาณการค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยนายสิโรตม์ แสงเจริญ และนางสาววันทนา เตชะสุวรรณา นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ นายพงษ์พันธ์ ธัญญเจริญ นายมรกต ภูมิพานิช และนายสิทธิโชค อภิบาล นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ ไม่ได้ทำการสืบราคาและไม่ได้ร่วมกันจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงานตามอำนาจหน้าที่ แต่ได้นำข้อมูลรายละเอียดโครงการและราคาจากบริษัท คิวริโอ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด ซึ่งนายธวัชชัย จันทร์งาม ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยว เป็นผู้ประสานงานกับบริษัทดังกล่าว และนำข้อมูลมาใช้ในการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน และได้ทำเอกสารเท็จว่ามีการสืบราคา นางสาวปราณี สัตยประกอบ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้สั่งการให้มีการย่นระยะเวลาในการเสนอราคาให้เร็วขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท คิวริโอ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด ที่ได้นำเข้าสินค้าประเภทชุดโคมไฟฟ้า LED จากประเทศจีนเข้ามาประเทศไทยผ่านพิธีการศุลกากร เพื่อใช้ในการจัดทำโครงการดังกล่าวล่วงหน้า ก่อนที่จะทราบผลการประมูล

 

 

นอกจากนี้ ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบริษัท คิวริโอ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด ซึ่งมีนางสาวกันติกานต์ อินทศร เป็นกรรมการผู้จัดการ และบริษัท สรรสร้าง จำกัด ซึ่งมีนายวีระศักดิ์ ศิริจันทร์เพ็ญ เป็นกรรมการผู้จัดการ เป็นบริษัทที่ยื่นเอกสารเสนอราคา เพิ่งไปจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ประกอบกิจการจำหน่ายปลีก-ส่ง ไฟฟ้าประดับ ตกแต่งไฟฟ้าก่อนวันยื่นเอกสารเสนอราคาเพียง 3 เดือน และ 6 วัน ตามลำดับเท่านั้น โดยในการจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของทั้งสองบริษัทดังกล่าว มีการมอบอำนาจให้นางสิริพร ชาวปราการ และนางสาวคุณัณญา จรูญภาพิมล ไปดำเนินการ และก่อนที่จะมีการลงนามในสัญญาจ้างในวงเงิน 39,500,000 บาท นายธวัชชัย จันทร์งาม ได้แจ้งให้บริษัท คิวริโอ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลเข้าไปดำเนินการในพื้นที่จัดงาน อีกทั้งสัญญาไม่ได้กำหนดให้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร ทั้งที่วงเงินในการจัดจ้างครั้งนี้สูงถึง 39,500,000 บาท หรือไม่ก็จะต้องกำหนดให้มีราคาต่ำลงเพราะเป็นการติดตั้งชั่วระยะเวลาจำกัดเพียง 31 วันเท่านั้น

 

 

“คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้พิจารณาสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วมีมติ ดังนี้ 1.ชี้มูลความผิดกับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครและผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ นางสาวปราณี สัตยประกอบ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว นายธวัชชัย จันทร์งาม ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยว นายมรกต ภูมิพานิช และนายสิทธิโชค อภิบาล นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ มีมูลเป็นความผิดอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 และตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 11 และมาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 และมีมูลเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 82 (1) (2) มาตรา 83 (3) มาตรา 85 (1) (7) ประกอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

 

 

กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 มาตรา 44 โดยมีบริษัท คิวริโอ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด บริษัท สรรสร้าง จำกัด นางสาวกันติกานต์ อินทศร นายวีระศักดิ์ ศิริจันทร์เพ็ญ นางสิริพร ชาวปราการ และนางสาวคุณัณญา จรูญภาพิมล เป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดอาญาดังกล่าว โดยให้ส่งรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาโทษทางวินัยกับนางสาวปราณี สัตยประกอบ นายธวัชชัย จันทร์งาม นายมรกต ภูมิพานิช และนายสิทธิโชค อภิบาล และไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีกับนางสาวปราณี สัตยประกอบ นายธวัชชัย จันทร์งาม นายมรกต ภูมิพานิช นายสิทธิโชค อภิบาล บริษัท คิวริโอ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด บริษัท สรรค์สร้าง จำกัด นางสาวกันติกานต์ อินทศร นายวีระศักดิ์ ศิริจันทร์เพ็ญ นางสาวสิริพร ชาวปราการ และนางสาวคุณัณญา จรูญภาพิมล ตามฐานความผิดดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 92 และมาตรา 97 แล้วแต่กรณีต่อไป” นายวรวิทย์กล่าว

 

 

นายวรวิทย์กล่าวว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช.ให้ข้อกล่าวหานายจุมพล บริษัท จิปาถะ ไอเดีย จำกัด นายคฑารัฐ สันธิศิริ กรรมการผู้จัดการบริษัท จิปาถะ ไอเดีย จำกัด บริษัท สยาม เอ็ม.อี.อี. จำกัด และนายอนุชิต พลวิเศษ กรรมการผู้จัดการบริษัท สยาม เอ็ม.อี.อี. จำกัด เป็นอันตกไป นอกจากนี้ ยังได้สั่งไต่สวนข้อเท็จจริงกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้เกี่ยวข้อง กรณีจัดทำเอกสารเท็จ จำนวน 16 ราย ประกอบด้วย

1.นายธวัชชัย จันทร์งาม ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยว

2.นางสาวเกสรี ดิษฐ์อ่วม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

3.บริษัท เก็ท ไลฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

4.นายทศเทพ วงศ์หนองเตย กรรมการผู้จัดการบริษัท เก็ท ไลฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

5.บริษัท แอคซิด ดิจิตอล จำกัด

6.นายเจริญชัย กาญจนพิบูลย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท แอคซิด ดิจิตอล จำกัด

7.บริษัท ไว้ท์ลาย เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด

 

 

8.นายนคร ศรีเพชร กรรมการผู้จัดการบริษัท ไว้ท์ลาย เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด

9.บริษัท อะเบาท์ ไอเดีย อีเว้นท์ เอเจนซี่ จำกัด

10.นายอธิวัฒน์ ทองอินทร์ กรรมการผู้จัดการบริษัท อะเบาท์ ไอเดีย อีเว้นท์ เอเจนซี่

11.บริษัท จิปาถะ ไอเดีย จำกัด

12.นายคฑารัฐ สันธิศิริ กรรมการผู้จัดการบริษัท จิปาถะ ไอเดีย จำกัด

13.นางสาวปนัสยา ใจแก้ว

14.บริษัท คิวริโอ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด

15.นางสาวกันติกานต์ อินทศร กรรมการผู้จัดการบริษัท คิวริโอ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด

16.นางสาวสิริพร ชาวปราการ

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : matichon.co.th

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published.